Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
158
Bygninga Balk.

som han, eller hans hion giör then wägfarande, och för bedrägeri eller stöld böte dubbelt.

13. §. Ej må man större tyngd lägga å kärra, eller släda, med en häst, än ett skieppund, och efter twå dubbelt. Ej skola ock flere, än en man, rida å en häst. Twå måge åka å släda, eller kärra, med en häst, och tre i wagn med twå hästar, och före hwar ej mera med sig, än en wåtsäck, eller liten kista.


14. §. Hwar som genom falskt pass, eller annat swek, tager fri skiuts eller förtäring af gästgifwaren eller almogen; böte hundrade daler, och för swek sitt särskilt, som thet är til. Han må ock genast gripas och i hächte sättas, ther han intet hafwer at widerwåga, eller borgen för sig ej ställa kan. Sedan döme Rätten theröfwer wid nästa Ting.


15. §. Wid hwarje Ting skal Rätten noga fråga ther efter, huru gästgifware fullgiör thet honom bör. Warder öfwer honom klagadt; kalle tå Rätten honom strax in, eller ther thet ej ske kan, til nästa Ting, och umgälle han hwad lag förmår. Rättar han sig icke äntå; kungiöre Rätten Konungens Befalningshafwande therom, och förordne han om gästgifweriet, som thes embete fordrar.


XXIX. Cap.