Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
181
Handels Balk.

hwad thet är, för hyro i penningar eller wahror, med wissa wilkor, eller utan; thet bör fast stånda, ehwad fästepenning ther å gifwen är, eller ej.


2. §. Leger man twem ett; behålle then, som först hyrde, ehwad then senare mera utlofwadt hafwer, eller ei; och böte then, som utlegde, tijo daler, och skadan åter. Samma lag ware om then, som hyrer thet han wiste til annan uthyrdt wara.


3. §. Leger man bort annars mans gods, utan ägarens wetskap och wilja; gälde legan och allan skada, och böte sex daler.


4. §. Huru gods å landet, så ock hus, gårdar, och tomter i staden, legas och hyras måge, urskils i Jorda Balken. Om hästars, wagnars, och båtars lego af gästgifware, och hwad lag är, tå the spillas och missfaras, är stadgadt i Bygninga Balken.


XIV. Cap.

Om legohion.


1. §.


LEgohion må man ej städja, utan emellan Larsmesso och Michelsmesso dag; ej eller förr, än man wiss är, at thet sin förra tienst upsagdt. Giör

thet någor; böte tijo daler. Samma bot ware för

tienste-
Z 3