Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
186
Handels Balk.

egendom så mycket, som gode män, eller Rätten, pröfwa skadan wara; Plichte ock för bedrägeri, som saken är til.


5. §. Får bolagsgods och handel skada af någortheras särskilta försummelse eller wårdslöshet; rätte han tå up skadan. Sker thet af rätt wåda, som man ej kan förese eller wachta, förr än skada händer; tå hafwa the alle lika del ther i.


6. §. Nu wil bolagsman annan i sitt ställe sätta, och sielf träda af: samtycka the andre; hafwe han ther lof til. Ej må någor emot theras wilja tränga sig i bolaget in. Samma lag ware, ther bolagsman wil taga någon annan med sig i then del, han sielf i bolaget äger.


7. §. Wil någor å sattan stemnodag wid bolag skiljas, eller nytt aftal giöra; kungiöre thet med witnen, tre månader förut.


8. §. Nu är bolagsstemna ute, och wilja bolagsmän skilias åt; tå skola the noga uptekna bolagets penningar och gods, gäld theras, och hwad andre them skyldige äro: och sedan gäld gulden är; skifte och tage hwar sin del, så i ledt som liuft.


9. §. Tränger bolagsman at för gäld låta

alt sitt gods i betalning gå, eller hafwer han thet

för-