Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/226

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
188
Handels Balk.

tilkänna, ther han åstundar upskof och tid til betalning. Wilja the ej alle ther til samtycka, eller wil han på en gång til them afstå alt sitt gods; söke tå Domaren, och gifwe strax förtekning in på alt thet han äger, och hafwer at fordra, i löst och fast, så ock gäld sin, böcker och skrifter som boet angå; skrifwe ock then under, med then förplichtelse, som i Ärfda Balken om uptekning sagdt är, och sätte Rätten alt thet i säkerhet och qwarstad. Sedan kalle Rätten alla borgenärer genom offenteligit anslag, och the witterliga äntå genom särskilt kungiörelse, til wiss tid in, at sig förklara öfwer then befrielse, som gäldenären söker, och the skiäl han tå inlägger, så ock at tillika wisa sina fordringar, och then rätt, som then ene fram för then andra äga kan; och döme Domaren på en gång theröfwer.


2. §. Gitter gäldenär wisa, at fattigdom hans är tilkommen af siöskada, fiendens infall, eldswåda, eller annan olycko, thertil han ej wållande warit, och finnes ej swek therunder, eller at han förledt sina borgenärer, at förstrecka sig gods eller penningar; pröfwe thet Domaren, och ware gäldenär tå fri för theras tiltal, ändoch hans wilkor genom arf, gåfwo, tienst eller slögder sedan bättras; och niute borgenärer af then egendom, som gäldenären afstådt, betalning, efter hwartheras rätt, som i 17. Cap. skils.


3. §.