Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
190
Handels Balk.

inom åtta dagar, ifrån thet han hemkom, gifwa sig an hos Konungens Befalningshafwande, eller hos Borgmästare och Råd i närmasta Stad, ther Konungens Befalningshafwande ej å then ort är. Söker han ej leid, eller inom ett åhr gifwer laga förfall tilkänna; niute aldrig frid inom Rikets gränsor, och warde tå dömd frånwarande såsom en bedragare, och thes namn slagit på en påla, som för bedragare upsatt är i hwarje handels Stad.


6. §. När gäldenär wikit undan; må gods hans, löst och fast, genast i qwarstad sättas, och sedan uptekning ther å författas, som i then 1. §. sagdt är. Låte ock borgenärer thes böcker och räkningar utredas. Äska borgenärer at then uptekning må med ed styrckas af then afwiknas hustru, myndiga barn, eller tienstefolk, som kunskap om boet hafwa; waren the ther skyldige til, och stånde borgenärerna äntå fritt, at fordra ed af gäldenären sielf, tå han hemkommer. Borgenärer hafwe ock wåld, at å alla orter, ther the mena honom någon egendom eller fordringar hafwa, genom Konungens Befalningshafwande, låta ther efter offenteliga lysa. Döljer någor undan thet han wet sig wara honom skyldig, eller hafwa af thes gods hos sig inne, och gifwer thet ej up, inom then tid honom förelagd warder; gälde thet dubbelt.


7. §.