Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/229

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
191
Handels Balk.

7. §. Ställer gäldenär sig ej in inom twå månader, ifrån thet han rymde, eller hölt sig undan; tå måge borgenärer thes egendom sälja låta, antingen genom offenteligit utrop, eller på hwad sätt the, til egen och hans nytto, thet bäst finna. Är ther gods, som ej tol så länge ligga; warde thet i penningar wändt, sedan thet upteknadt och wärderadt är.


8. §. Alle the penningar, som för gäldenärens gods inflyta, skola fruchtbare giöras, til thes om hwars och ens rätt dömdt är. Kunna the ej med säkerhet på ränta sättas; tå stånde under almänt förwar, å thet ställe, som the fläste, eller the, som största fordringar äga, thet tryggast finna.


9. §. Nu är gäldenär på leid hemkommen, och hafwer han sig angifwit, som förr sagdt är; ware han skyldig, at inom sex wekor, ifrån thet han återkom, in för Domaren sig förklara, om han söka wil, at få all sin egendom til borgenärerna på en gång afstå, och sedan ifrån them fri wara. Försitter han then tid, niute hwarken then förmon eller leidet til godo; och döme Domaren i saken, som förr sagdt är.


XVII. Cap.