Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/321

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
283
Straff Balk.

missgierning, än then han redan är dömd före; eller at andre ther i delachtige äro; eller är uppenbar själawåda: tå gifwe Konungens Befalningshafwande thet Öfwerdomaren tilkänna, som dömdt hafwer, och afwänte thes utslag. Ej må med doms fullbordan uppehållas, och missgierningsman återföras, sedan han på rätteplatsen kommit, utan thes wigtigare skiäl thertil äro.


5. §. Tå Dom öfwer swåra brott fullgiord är, skal Konungens Befalningshafwande thet genast kungiöra Öfwerdomaren, som domen fäldt hafwer.


6. §. Är qwinna hafwande, som dödsstraff eller annan kropsplicht undergå skal; eller är fånge så siuk, at han ej kan sig til döden bereda, eller straff sitt utstå: tå må thermed upskiutas, för qwinno sex wekor efter thet hon födt hafwer, och för siuk fånga, til thes med honom bättre warder.


7. §. Ther missgierningsman ej warder hängd, bränd, eller steglad, eller wid straffet i thenna lag ej utsatt är, huru med thes kropp förfaras skal, gånge thermed, som i 2. Cap. i thenna Balk sägs.


IV. Cap.
N II 2