Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
19
¤ ) ° ( ¤

gagna. På de framlupna 40 åren hafva 135 sådana lärda och prydeliga Tal utkommit af trycket (*),[1] och jag tycker mig se, huru häraf, i den nästkommande tidelängden, på lika många år skall blifva åtminstone ett lika antal, om icke ännu större, til synnerlig båtnad för Vetenskaper och Vitterhet.

Då nu jag, vid min förvaltnings nedläggande, icke vil gå ifrån en så hälsosam plägsed, som redan vunnit häfd och blifvit likasom en lag, kan jag ej heller undgå at orda om något egenteligt ämne. Jag har dertil afskilt ett, som jag trodt skulle falla sig behageligt, nemligen om Läckerheter, både i sig sjelfva sådana, och för sådana ansedda genom Folkslags bruk och inbillning; men då jag redan för länge kommit at uppehålla mig vid de betraktelser, som närvarande Tidskifte förde mig på, måste jag i det tilärnade ämnet låta bero vid några korta Anmärkningar, i stället för en utförlig Afhandling.

När den Högste, vid Människans skapelse, så visligen förordnade, at hon utaf åtskilliga ämnen ur Naturens riken skulle hämta sitt uppehälle och förfriskning, behagade Han ock ej

alle-
B 2

  1. (*) Utom dessa Præsidii-Talen, hvilka mäst alla finnas beledsagade med vittra Svar af Academiens Secreterare, hafva äfven 45 Inträdes-Tal blifvit tryckte, tillika med de af Præsides eller Secreteraren derpå afgifne Svar. Dessutom hafva 89 Åminnelse-Tal öfver framlidna Ledamöter blifvit hållne och tryckte, samt 10 Tal vid andra tilfällen.