Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
63
¤ ) ° ( ¤    Hyblæiska 2:ne steg under den? Man behöver då ej undra på, at den var i så stor aktning hos de gamla, så at Plinius Hist. nat. L. 11. c. 13. nämner honom i främsta rummet bland honings-sorter, och L. 21. c. 10. säger honom utropas för den bästa i hela verlden. Ibland de nyare ser jag G. Wheeler i dess Voy. de Dalmat. de Grece & du Lev. T. 2. p. 491. berömma honom för den yppersta i hela Grekeland, med tilläggning, af stora partier deraf pläga förskrifvas til Constantinopel, där den skall finnas tjenligare til försöta Scherbet med, än någon annan honings-sort. Samme Auctor beskrifver denna sort såsom tämmeligen tjock och stadig, guldgul til färgen, och verkeligen mera söt än annan honing, berättandes derjämte, huru han och hans följeslagare där på stället funno honom ganska god, och derföre åto mycket af honom, utan någon påföljande känning af colik eller äckel. Jag påminner mig härvid, huru Plinius L. 11. c. 15. omtalar en lika sådan guldgul och öfvermåttan angenäm honings-sort, hvilken han säger Bien hämtade af örten Thymum; äfven ser jag hos samme Auctor L. 21. c. 10. at detta Thymum växte mycket på Hymettus, och at folk på andra orter, som hos sig saknade samma ört, förskaffade sig den från detta ställe, för at hos sig få lika god honing, som där vankade. Jag blir då förlägen om uplysning, hvad ört-slag med detta Thymum egenteligen må varit ment, och den får jag af Belon i dess Observat. des singularités trouv. en Grece &c. p. 4. hvarest han visar, at denna ört icke är, som månge trodt, Thymus vulgaris eller Thimian, utan en annan de förra Botanisternas Thymus, den han så beskrifver, at jag tydeligen ser, det han menar Satureja capitata L. Och densamma, säger han, växer äfven nog på berget Hybla, hvarom vi ock ofvanföre af Boccone blifvit underrättade. Likligt är, at Tournefort l. c. T. 1. p. 108. menar samma ört med den Thym, han så allmänt träffade på Candia, och som satte lukt på den ortens honing, hvilken i hans smak var förträffelig, och om hvilken Withers l. c. säger, at den är långt bättre och renare än på de andra orter, så at den derföre blifvit anordnad til Kejserliga