Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
112
– § 5, II A n:o 1 –

reqvisitet för tjufnadsobjektet. Enligt det sagda böra sådana fall bedömas, som att inkulpaten genom inbrott (af ena eller andra slaget) tillgripit den rätta nyckeln till en förvaringspersedel för att derpå i en följande (från den förra mer eller mindre skild) tillgreppshandling öppna den förvaringspersedel, der han väntar sig det egentliga tillgreppsobjektet.

II) (Det objektiva) inbroftsreqvisitet.

A) Inbrott i lokalitet (gård, hus, rum, fartyg). Vid ifrågavarande inbrottsobjekt åtskiljer Lagen fyra alternativa handlingstyper: 1) med våld å visst stängsel bryta sig in, 2) förskaffa sig ingång medelst klättring öfver visst stängsel, eller 3) medelst inkrypande genom en till ingång ej ämnad öppning, eller 4, genom bruk af dyrk eller falsk nyckel. Vi undersöka först de särskilda objekterna jemte deras gemensamma bestämningar; derpå nämnda fyra handlingstyper.

1). Objektet.

a). De särskilda objektstyperna.

α). »Gård» betyder närmast (oafsedt frågan om stängslet, hvarom ned. sub. β) ett område anslutande sig till hus (boningshus eller icke), och med hänsyn till sin användning bestämdt af det hus, hvartill det utgör ett annex (vid boningshus: förrättande af hvarjehanda husliga sysslor etc.; vid fabrik eller magasin: tillfällig upplagsplats etc.). Närmast till hands liggande utvidgning öfver ordets inskränktaste betydelse är trädgård (af vanliga dimensioner), som ansluter sig till boningshus. Derutöfver torde »gård» här få anses omfatta sådana vederbörligen omhägnade områden (jfr. ned.), som till storlek och användning äro någorlunda analoga med gård i nu nämnda betydelse: t. ex. »brädgård» af omfång någorlunda öfverensstännnande med vanlig gård; fruktträdsplantering etc. någorlunda öfverensstämmande med vanlig trädgård; deremot icke en stor park,