Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
113
— § 5, II A n:o 1 —

inhägnad af kilometerlånga murar; omhägnade plantskolor ute i skog o. s. v.

β) »Hus». Att »hus» icke inskränker sig till boningshus, är sjelfklart (jfr. 20: 4 m. 5: »hus, som bebodt är»). Det föremål, som skall kunna ingå under ordet hus, måste emellertid till materialet så pass öfverensstämma med ett vanligt hus, att det kan sägas åstadkommet genom byggande: någon högre grad af soliditet kan likväl icke kräfvas. En utställningspaviljong — sådana dessa merendels äro beskaffade — kan derför föras hit, oaktadt sin efemera beskaffenhet; likaså en kägelbana inom träbyggnad o. s. v.; deremot icke ett marknadsstånd af väf; tält; cirkuslokaler af liknande material o. s. v. Föremålet måste finnas jorden, icke i jorden (om grufvor, källare etc. jfr. ned.), men behöfver icke ansluta sig till jordytan (t. ex. qvarnar på fotställning), än mindre vara fast förenadt med denna (kiosk o. d., som står genom sin egen tyngd). Att föremålet någorlunda lätt kan nedtagas och flyttas, hindrar icke, att det ingår under hus, såvida det blott har stabilitet, der det står (sålunda icke t. ex. föremål på hjul: akrobatvagnar etc.). Storleken måste vara åtminstone sådan, att en vuxen menniska kan komma in och någorlunda fritt röra sig. Hus under byggnad — förutsatt stängselqvaliteten, jfr. ned., synes böra föras hit — åtminstone såvida man antager en så vid tolkning af ordet gård, som den ofvan anförda.

γ) Rum. Hvarje del af ett hus, som omslutes af husets väggar (men icke t. ex. en balkong på husets utansida) faller under begreppet rum, såvida dess storlek uppfyller det nyss i fråga om hus angifna villkor. Användningen är likgiltig (tambur, spiskammare, källare, vind etc.). Afskiljandet kräfver icke nödvändigt, att rummet är försedt med tak; äfven en upptill öppen afbaklning (såsom ofta på vindar) kan ingå under begreppet. Ehuru med »rum» närmast förstås del af hus, är detta likväl ingen oeftergiflig fordran. En afskild del af fartyg bör anses såsom rum; äfvenså en

8