Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
11
IV. Rättsutveckling under M. B:s giltighetstid.


Under den tid M. B. var i förevarande punkt gällande, undergick tjufnadsinstitutet flere icke oväsentliga förändringar. »Ollon och nötter» synas genom tolkning i rättspraxis af M. B. hafva utan inskränkning öfverflyttats till tjufnadsobjekterna (jfr ofv.); deremot fördes genom K. F. 13/4 1808 jagt i djurgårdar till åverkan. I Hall Ordn. 2/4 1770, 7: 5 bestämdes, att fabriksarbetare, som säljer, förpantar eller förfar »idkarens rudimaterier, redskaper eller färdiga varor» skulle straffas efter M. B. 42 (såsom för hustjufnad). Inbrottshandlingen skulle anses omfatta äfven det öfvervinnande af stängsel, som skett, icke med våldsamhet, utan med »list och behändighet» (K. B. 29/1 1741); inbrottsobjektet utvidgades äfven till förvaringspersedel (»skåp, kista, skrin eller mera dylikt», K. F. 20/12 1745), närmare bestämdes reqvisitet, på denna grundval, genom K. Förkl. 1807 art. 17 (att med våld öppna sig ingång i annan mans med lås försedda och igenlästa eller eljest igenstangda rum eller hus, bebodt eller icke; att betjena sig af dyrk eller falsk nyckel eller annan list för att inkomma i sådant hus eller rum; att genom våld eller list sönderbryta eller öppna skåp, kista, skrin eller annat dylikt, som med lås försedt och igenläst är). Fortfarande behandlade emellertid lagstiftningen i det hela inbrottsstölden såsom realkonkurrens af inbrott och tjufnad (hvadan medelst inbrott begånget tillgrepp under snatterigränsen bedömdes såsom snatteri), äfven om sammanträffandet i vissa fall föranledde ytterligare ökning af straffet. Brefstölden infördes såsom qvalifikation genom K. F. 5/5 1746 och omfattade hvarje tillgrepp af »penningevärde» ur annans bref, vare sig i postens förvar eller icke. Fickstölden qvalificerades genom K. F. 2/2 1766, som i ingressen anförde såsom skäl, att »löse personer» begagnat sig af folkträngsel