Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
14

bolag: i rättspraxis hade fosterbarns tillgrepp från fosterföräldrar straffats såsom hustjufnad, se en K. Dom. 18/2 1762, Flintberg, V, 684). – Såsom handlingens konsummationspunkt uppställdes apprehensionen (L. K. förklarade brottet fullbordadt, när gerningsmannen till sig tagit eller af stället flyttat det tillgripna; L. B. borttog det senare alternativet). – Det förtjenar påpekas, beträffande det subjektiva reqvisitet, att förslagens definition uttryckligen fordrar, att inkulpaten vet saken höra annan till (hvadan en error iuris i denna punkt måste exkulpera; jfr. ned. ad Str. L. 20: 1, II, A, 1).

Beträffande institutets struktur, förete lagförslagen större afvikelser från då gällande lag. I fråga om snatteri, göres värdegränsen mot stöld fullt enhetlig: L. K. (22: 2) fem riksdaler, L. B. (23: 2) tre riksdaler. I öfrigt uppställde förslagen, inom den vanliga stöld- eller snatteriskalan resp., en mängd »särskildt försvårande omständigheter», hvaribland flere af M. B:s qvalifikationer; och derutöfver två verkliga qvalifikationsgrader, vid hvilka skillnaden mellan stöld och snatteri bortföll.

a) Särskildt försvårande omständigheter L. K. 22: 3;

L. B. 23; 4). Hit hörde:

området för den i M. B. 43: 1–2 uppställda

qvalifikationen, dervid en exakt uppräkning sattes i stället för M. B:s exempel. Till dessa lade L. K. »åker-, kör- eller trädgårdsredskap ute å mark»; »saker, som till blekning, torkning eller för annan sådan orsak utlagde eller utställde äro»; L. B. tillade ytterligare »uteliggande malm vid grufva, eller redskap, som till grufvedrift hörer och ej instängd är». I sammanhang härmed upptogs äfven det i M. B. 40: 5 nämnda (och der oqvalificerade) fallet: frukt ur trädgård etc. L. K. tillade fruktträd och L. B. ytterligare prydnadsträd o.). Huggen ved etc. fördes hit, såvida den befann sig »i skog, å flottled eller eljest ute å mark»;

fallet M. B. 42: 1 (hustjufnad). Till »tjenstefolk» lade