Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

annat dylikt stängsel, eller förskaffande af ingång medelst [listigt: L. K.] inkrypande genom glugg, skorsten eller annan sådan, ej till ingång ämnad öppning. Inbrott utan tillgrepp straffas enligt förslagen lika med enkel stöld;

tvänne i då gällande rätt oqvalificerade fall:
»om gerningsmannen för tillgreppets föröfvande sig med

vapen inställt»; L. B. tillade: »eller om han, för att egendomen åtkomma, användt skräckmedel eller ringare hot, än i 24 Kap. 1 § [rån] sägs»; samt

om gerningsmannen, »genom ansigtets färgning eller

betäckning, eller genom förklädning, sökt göra sig okännbar».

Såsom allmän bestämmelse vid denna grupp af qvalifikationer stadgades, dock först i L. B., en straffskärpning för den händelse »två eller flera af de fall, som här sagda äro, sammanträffa»

c) Den andra qvalifikationsgraden innefattade i

förslagen endast ett fall: poststöld (ehvad den sker i posthus eller under postföringen), hvilken sålunda, enligt förslagen, var den strängast bedömda art af tjufnad. Bestämmelsen omfattade allt af värde (sålunda icke endast bref), »som åt allmänna posten förtrodt är». Hvad deremot angår tillgrepp ur bref, som icke anförtrotts åt posten, var det förslagets mening, att detta skulle betraktas såsom »tillgrepp ur tillsluten förvaringspersedel», alltså = tjufnad »under särskildt försvårande omständigheter» (L. K. 1832 Mot. s. 73), jfr. ofv. sub a.

Beträffande de allmänstraffrättsliga bestämmelserna stadgade L. K. (i motsats till då gällande lag) för snatterier å särskilda ställen och tider, blott snatteristraff, ändå att sammanlagda värdet öfversteg snatterigränsen. Först tredje resans snatteri ansågs af L. K. (lika med då gällande lag) såsom stöld; för konseqvensens skull uppställdes (i motsats till då gällande lag) först för tredje resans stöld en förhöjd skala. I alla dessa punkter ändrades L. K. af

L. B., som lät snatterierna öfvergå till stöld, då

2