Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
22

absorptionsprincipen. Genom sänkning af stöldskalans minimum vanns större kontinuitet emellan stöldens och snatteriets rättsverkningar (behöflig bl. a. med hänsyn till förhållandet, vid snatterier, mellan regeln om värdesammanräkning och om iteration, jfr. ned. ad § 9 n. 5). – Den redan genom L. 1890 vunna möjligheten att vid enkel stöld icke ådöma förlust af medborgerligt förtroende, ökades väsentligt genom L. 17/3 1905.

Här nedan införa vi den ursprungliga lydelsen af ifrågavarande Kap. i Str. L. 1864.
20 KAP.

Om stöld och snatteri.


1 §.

Hvar, som stjäl gods eller penningar öfver femton Riksdaler, dömes, för stöld, till straffarbete i höget sex månader, der ej annorledes här nedan stadgadt är.


2 §.

Går värdet ej öfver femton Riksdaler, och är gerningen ej utmärkt med sådan omständighet, att den ändock, efter ty i 7, 10 eller 12 § sägs, för stöld anses skall; då kallas den snatteri; och vare straffet derå böter, högst etthundra Riksdaler, eller fängelse i högst sex månader.

3 §.

Begår någon stöld eller snatteri af säd, skuren eller oskuren, hö eller halm, stackadt eller ostackadt; ute å mark: vexande fruktträd; träd- eller jordfrukt ur trädgård eller på åker, eller annat, som der planteradt eller sådt är; huggen ved, timmer, gärdsel eller annat dylikt i skog eller eljest ute å mark eller å flottled, åker-, kör- eller trädgårdsredskap ute