Sida:Till Visby stads äldsta historia.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Om Gotlands äldsta handel.Att Gotland mycket tidigt varit en viktig handelsstation inom östersjöområdet bestrides nu af ingen. Att det äfven haft en stor betydelse för den tyska världshandelns utveckling torde af högst få förnekas.

Men stor oklarhet råder ännu om, hurudan denna Gotlands äldsta handel var beskaffad och i hvilken grad den var grundläggande för den senare tyska handeln.

I förra fallet visar sig oklarheten oftast, när fråga är om hvem som bedref den första mera betydande utländska handeln, om det var en särskild handelsklass eller det var hela gotlandsallmogen. Och i senare fallet visar sig meningsskiljaktigheten förnämligast i fråga om huru mycket gotländingarne själfva hunnit i handelsteknikens utbildning, handelsvägarnes upptäckande, handelsfördragens afslutande o. s. v., innan tyskarne mera aktivt började deltaga i handeln öfver deras ö.

I allmänhet råder ännu den åsikten, att staden Visby är mycket gammal och att den äldsta utländska handeln bedrefs af dess befolkning. Landtallmogens delaktighet i denna handel omnämnes sällan eller förnekas alldeles[1].

  1. Kreuger, a. a, s. 11: “att antaga, att allmogen på ön dref utländsk handel, vore orimligt“.
A. Björkander1