Index:Till Visby stads äldsta historia.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Till Visby stads äldsta historia.djvu
Upphovsman Adolf Björkander
Titel Till Visby stads äldsta historia
Ett kritiskt bidrag
Utgivningsår 1898
Utgivare Almqvist & Wiksell
Källa Internet Archive
Internet Archive source: Google
Kommentar till verket Publicerad 1898 av Almqvist & Wiksell
Sidor

_ _ _ _ _ _  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  XIII  XIV  XV  XVI 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 rättelser _ _ _ _ _ _

*Förord
INNEHÅLL.
Sid.
Inledning: Om Gotlands äldsta handel 1

Denna handels förutsättningar och natur: samband med vikingatågen s. 2. De viktigaste handelsvägarne s. 4. Gotland mellanstation s. 7. Tiden därför s. 9. Gotländingarna som deltagare i den aktiva handeln s. 11. Bevis för att de voro från hela ön s. 11. — Denna handels betydelse för den senare tysk-gotländska handeln i Visby: öppnat förbindelser och utbildat handelstraditioner med Novgorod s. 13, på Düna s. 20, med slaverna och särskildt med Julin s. 21, med västra Europa s. 22. Sammanfattning s. 25.

Kap. i: Är det äldsta stadssamhället i Visby tyskt eller gotländskt?

26

Den traditionella uppfattningen af det äldsta stadssamhället s. 26. Negativa bevis däremot: en gotländsk stadsbefolkning och gotländska stadsämbetsmän omtalas ej förrän i sista fjärdedelen af det 13:de årh. s. 27. Positiva bevis däremot: urkunderna antyda, att det äldsta stadssamhället var tyskt: biskop Bengts bref af 1225 s. 27, Honorius III:s bulla af 1227 s. 27, andra urkunder s. 29. Första traditionella urkunden om två stadssamhällen s. 30. Tolkning däraf s. 31. — 1280 års urkund s. 33. —

Kap. ii: Visby stadssamhälles uppkomst 35

Allmän karaktäristik af den tyska stadsutvecklingen s. 35. — Visby som ständig torgplats s. 36. — Visby som säte för en bofast handelsbefolkning s. 39. Betydelsen af Lothars och Henrik Lejonets privilegiebref s. 41. Befolkningens hemorter s. 46. Dess första organisation i Visby s. 47. Tiden för stadssamhällets framträdande s. 48. — Visby såsom ett särskildt jurisdiktionsområde s. 50. Främlingarnes behof af egen rättsskipning s. 50. Utvecklingsgången s. 51. Bevis från den kodificerade visbylagen för denna utvecklingsgång s. 52. Bevis från rigiska urkunder för samma sak s. 56. Tiden för denna utvecklings fullbordan s. 58.

Kap. iii: De tyska gästerna i Visby 60

Öfversiktlig framställning af hanseförbundets uppkomst och denna utvecklings sammanhang med utvecklingen i Visby s. 60. Närmare detaljer i gästernas organisation s. 70. Tiden för dess uppkomst s. 70. Kritik af »tillägget» till Henrik Lejonets urkund s. 71. Tiden för förändringar i organisationen s. 75. Detaljer efter förändringen s. 76. Detaljer i främlingssällskapets verksamhetsformer s. 78. Gästernas andliga ställning s. 87. Gästernas organisation i Visby förlorar sin betydelse s. 91.

Kap. iv: Förhållandet mellan tyskar och gotländingar i Visby före och efter 1288

96

Första urkundsvittnesbördet om ett rättsligt gotländskt stadssamhälle s. 96. Detta samhälles uppkomst s. 97. Tyskarnas gynnsammare ställning i handeln nödgar visbygotländingarna att sluta sig till stadssamhället s. 97. Tyskarnas isoleringssträfvanden påskynda tillslutningen s. 100. Bevis för dessa isoleringssträfvanden i den svenska konungamaktens och gotlandsallmogens försök att motarbeta dem s. 100. Birger Jarls försök s. 101. Magnus Ladulås’ försök s. 102. Krisen 1288 och resultatet däraf s. 103. Gången i visbygotländingarnas tillslutning till stadssamhället s. 115. Deras merkantila ställning till »hansan» före och efter tillslutningen s. 117. Slutord s. 121.

Bilaga: Om några af de äldsta gotländska sigillen 123

Den gotländska landsbygdens äldsta sigill s. 124. De gotländska borgarnas sigill s. 129. De tyska borgarnas sigill s. 132. De tyska gästernas sigill s. 133. Staden Visbys äldsta sigill s. 135.