Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/214

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs
— 202 —

förmycket varsam att lemna någon del af styrelsen åt en allt för mäktig vasall.

Innan Konungen for ifrån Sverige, tillsatte han en Regering, hvars ledamöter buro namn af Riksföreståndare, och borde förvalta styrelsen under hans frånvara. I Lödese hyllades han af de Norrska, hvarefter han reste till Norrige att emottaga dess Krona. Af statsklokhet hade Christoffer icke ännu låtit kröna sig i Dannemark; han trodde förmodeligen att han derigenom skulle godtgöra det olagliga sätt hvarpå han blifvit vald, och kröningen der skedde icke förr än den 1 Januari 1443.

En mängd af författningar, som ännu äro öfriga efter Christoffer, visa att han icke försummade den inre styrelsen. Under honom fick Sverige först en allmän Lag[1], hvilken blifvit bibehållen öfver tvenne

  1. I äldre tider hade de flesta landskap sina enskilta lagar, och först under Margareta kommo Götarna öfverens att rätta sig efter