Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 22 —

skedde straxt efter träffningen. Gren ingick i en ny vapenhvila, och förmåddes att lemna Gottland åt Christjern, som man påstår att han redan i hemlighet svurit trohetsed. Denna vapenhvila borde förskaffa Norden ett års lugn, och utsatte ett möte i Halmstad till den 1 Maj 1450, då tolf personer ifrån hvart Rike skulle i vänlighet afgöra hvem som var Gottlands rättmätige ägare, och vid samma tillfälle bilägga de öfriga tvistigheter hvilka uppkommit emellan de Nordiska makterna. Carl fann sig nödsakad att bifalla dessa vilkor, ehuru han först påstod att Gottland under denna tiden skulle anförtros åt Härmästaren af Preussen eller någon af Hansestäderna, och Christjern kunde med skäl hoppas att förvärfva ett landskap, som så många sekler varit förenadt med Sverige.

Under dessa oroligheter emellan Sverige och Dannemark, vägde Norige ännu i sitt val emellan Christjern och Carl.