Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/385

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs
— 147 —

tvifvel låg likväl grunden till dessa och flera oordningar mer i sjelfva regeringsformen än i den regerandes vilja. De många förbindelser Christjern åtagit sig voro icke möjliga att uppfylla, och då Rikena icke kunde sammansmälta till ett enda, skulle Konungen nödvändigt använda sina mesta omsorger att bibehålla det mäktigaste.

Christjerns död gaf en ny riktning åt tänkesätten. Det hat som Svenskarne hyst för Unionen började försvagas af det smickrande hopp, som folket merendels gör sig om en ny Konung, och af det bifall, som nästan alltid genljudar kring hans första steg. Möten emellan de Danska och Svenska höllos således genast, och man beslöt att de tre Rikenas förening skulle vara oupplöslig, ehuru inga fullmaktiga voro tillstädes ifrån Norrige. I detta Rike tycktes likväl tänkesätten icke öfverensstämma med de öfrigas beslut,