Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/495

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 257 —

Andeliga ståndet hade nu stigit till den höjd af makt ifrån hvilken det snart skulle göra ett oväntadt fall, och dess förderf i seder hade gått likaså långt som det anseende det vunnit. De laster, som oförsynt herrskade vid Romerska hofvet, voro väl icke kända i Norden; men i mindre grad hade de likväl besmittat mängden af Roms betjenter, och den verldsliga regeringen måste ofta göra påminnelser emot deras lefnadssätt. Härigenom förlorade Religionen sin vördnad, härigenom uppkommo de ohyggligaste brott, och mord i sjelfva Kyrkorna voro icke ovanliga. Det är sannt att den mängd af sekter, som, under detta tidehvarf, hemsökte det södliga Europa, icke hunno att sprida sig hit; men begäret efter en Religions förändring låg kanhända redan hos allmänheten, och detta visade sig isynnerhet i Norrige, der åtskilliga af dem som bodde på Ryska gränsen öfvergingo till Grekiska Kyrkan. De som närmare insågo de ändamål Prelaterna eftersträfvade,