Sida:Tollstorp 1834.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
133

bildade sig ett sällskap, som sammansatte ett bolag af 100 actier à 50 R:dr R:gs. Genast anskaffades en tjenlig plats utmed Ån, nära nya Bron. Det blef färdigt förlidet år, att badningen begynte med den 1 Oct. Det innehåller fyra vackra och väl möblerade rum med alla för inrättningen nödiga beqvämligheter. Äfven finnes en instängning för bad i sjelfva strömmen under den varma årstiden. Ett enkelt eller ljumt bad betalas med 12 sk., koksaltbad 24 sk., artificielt saltsjöbad 1 R:dr, jernsaltbad 1 R:dr, aromatiskt 1 R:dr, ångbad 1 R:dr 16 sk., myrbad 36 sk., Hepatiskt bad 32 sk., spritbad 24 sk., åbad 4 sk b:ko. Ett bevis af dess behof och nytta är, att ej långt från tusende bad äro tagna under vintern, och när allmänheten blir van vid fördelarna deraf blir det troligen ännu mera besökt.

Biblioteket. Förmodligen hade Brasken och de öfrige andlige bortfört de flesta skrifter och legender, ty blott få lemningar finnas derefter. Väl uppmanades sedermera presterne att inlemna från sterbhusen, nyttiga och vackra böcker, men utan framgång, ty 1600 var hela boksamlingen ej mer än 50 exempl. Det funnos dock många lärda män. Till ett bevis att då ej saknas vitterhets- och frihetsanda, vilja vi anföra följande versar af Biskop Thomas i Strengnäs år 1430:

Friiheet är thet betzsta thing
Then sökjas kan all verlden omkring,
Ther friiheet kan väl bära.
Vill tu vara tik sjelfver hull
Tu älsko Friiheet meer än gull,
Thy friiheet fölgher ära.