Sida:Tollstorp 1834.djvu/139

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

132

Assémble och Spektakelhuset. Dans, musik och skådespel hafva under årtusenden utgjort det bildade sällskapslifvets väsentligaste nöjen. Linköping saknade tjenlig inrättning för anställande af dessa nöjen. Detta gaf anledning till några bildade män, att genom deras verksamhet inrätta ett bolag till uppbyggande af ett dertill väl inrättadt hus. Innom kort tecknade sig 600 actier à 10 R:dr b:co hvardera, dels af stadsboar, men i synnerhet af grannarne på landet. Öfv. L. Frih. Lagerfeldt, K.R. o. R. Hertzman och Rådm. Tornborg åtogo sig detta bestyr. Genom deras nit blef det nuvarande Spectakelhuset snart uppbyggdt år 1806 af Conductör Sundström, och besteg sig kostnaden till circa 11,000 R:dr R:gs. Undra våningen innefattar dansrummen, samt local för Tractör och en billardsal. Öfra våningen utgör Theatern, som är ganska väl inrättad, med nödiga beqvämligheter. Sjelfva byggnaden som är hög, ansenlig och försedd med en vacker fond, har ett fritt läge mot Landskyrkan. Den tillhör helt och hållet ett privat sällskap, ty staden har ingen del deruti, utan för de actier några få personer hafva. Den 14 Nov. 1806, hölls första Assembleen, och d. 11 Dec. s. år, första Spektaklet. Inkomsterna från 1807 till 1817 använde man till meublissement, husets underhåll m. m., 1817 började första utdelningen med Tio procent, och hafva actieägarne nu uppburit 105 procent. Tio actier hafva blifvit skänkte till Bolaget så att antalet nu utgör 585 st. Huset är assureradt till 6099 R:dr 17 sk. 4 rst. b:co.

Badhuset. Linköping saknade en högst vigtig inrättning, nemligen ett beqvämligt och väl inrättadt Badhus. Till detta ändamåls vinnande,