Sida:Tollstorp 1834.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
143

Fru Maria Chr. Söderqvists. Fonden 2000 R:dr, för två Stipendiater, som serskildt är nämndt.De äldsta Borgmästare i Linköping uppgifves hafva varit Magnus Svensson och Magn. Mört vid 1426. I äldre tider har här varit flera Borgmästare, emedan de tvänne äldste i Rådet skiftevis förvaltat Presidium. Ännu i 17:de seklet voro här tvänne Borgmästare; Magistraten består för det närvarande af en Borgmästare, en Kämners-Præses, som tillika innehar en Rådmans lön, fyra Rådmänner och en Magistrats-Sekreterare.

I lön åtnjuter Borgmästaren i jord 12 Tld. åker, och äng räknad till 12 lass hö, samt 12 kobeten. Hvarje Rådman jemte Stads-Notarien hälften deremot eller 6 Tld. åker, 6 lass hö och 3 kobeten hvardera. Stadsbokhållaren 4 Tld. åker, 6 lass hö och 3 kobeten. Stadsfogden 2 Tld. jord. Den till Magistratens begagnande upplåtna jorden utgör 58 Tld. 28 kpld. åker, 63 T. 12 k. äng, 86 T. 10 k. hagar. För den jorden som Magistraten innehar utöfver förestående reglering, och till det mesta består i hagmark, betalas afgift till Stads-Cassan.

Länge hafver penninge-lönen varit obetydlig, men har i senare åren gång efter annan blifvit förhöjd, och utgör nu för

R:dr sk. rst.
Borgmästaren 512: 37, 4.
Kämners-Præses 522: 10, 8.
En litterat Rådman 200:
Tre illitterata tillsammans 100:
Transport B:ko R:dr 1335: