Sida:Tollstorp 1834.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

148

Döda i Fattighuset 28
Lazarettet 1
Correctionshus 1
Fängelse 1
Af starka drycker 1
Sjelfmördare 1

Välgörande Stiftelser.

Fattigvården har de sednare åren genom invånarnes nitiska bemödande vunnit en fullkomlighet, som den på många ställen icke äger. Den är uppdragen åt en serskildt direction, bestående af nio Ledamöter. Domprosten som alltid är ordförande, Borgmästaren som i dess frånvaro förer ordet, tvenne af Ridd. och Adeln, Stadscomministern, en Ståndsperson och trenne af borgerskapet. Directionen som väljer en Cassaförvaltare, och en föreståndare för Stadens fattighus, utser äfven ett nödigt antal ombudsmän, som vanligen äro Nio, två från hvardera af qvarteren St. Lars, St Pehr, och Tannefors, samt tre från St. Kors, hvars åliggande det är att hafva uppmärksamhet på de fattiges sysselsättning, uppförande m. m., och upplysa directionen om hvarje fattigs belägenhet, och i hvad mohn han kan vara i behof af, eller förtjena understöd. Äfven böra de vaka öfver obehörigt tiggeri, och man är också deraf ganska litet besvärad. Med få förändringar gäller det vid Sockenstämman d. 24 Mars 1824 antagna reglementet. Vid Directionens sammanträden afgöras inflyttningsfrågor, fattigmedelns rätta och samvetsenliga användande, samt anskaffande af arbetsförtjenst åt de arbetsföre, fast mindre bemedlade, m. m. Domkyrkosysslomannen förer protocollet. Till honom böra de inflyttande anmäla sig, och erhålla