Sida:Tollstorp 1834.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
149

Directionens utlåtande, innan de upprätta hyrescontracter.

De till vård och understöd antagne fattige, fördelas i fyra classer; 1:o ofärdiga och utlefvade, som alls icke kunna bidraga till sitt underhåll; 2:o ålderstegne som kunna förrätta något arbete, eller hafva något annat, ehuru otillräckligt understöd att påräkna; 3:o arbetsföre, som sakna all förtjenst; 4:o barn, som af föräldrar eller anhörige ej kunna försörjas. För hvar och en söker Directionen draga försorg genom allehanda lämpliga utvägar, som så mycket bero på omständigheterna att de för deras olikhet ej så noga kunna beskrifvas.

De årliga inkomsterna äro olika och kunna ej med bestämda summor uppgifvas. De bestå hufvudsakligen uti följande: 1:o En årlig afgift af 12 T:a Råg, 12 T:a Korn af hvarje T:ld af all stadens jord af hvad natur som hälst, undantagande den Serafimergillet tillhöriga. Detta utgör 23 T:r 5 k:pr; 2:o årligt sammanskott af penningar, som taxeras för det mästa i grund af bevillningen. Som dels denna icke alla år är lika, och dels den derå beräknade procenten någon gång höjes och sänkes efter behofvet så utfaller beloppet olika. Denna inkomst har vanligen utgjort 14 à 1500 R:dr; 3:o Gåfvor vid bröllop, barndop, procent af Bouppteckningar och auctioner; andel i böter, collecter, försäljning af fattiges qvarlåtenskap m. m. Denna inkomst beror ännu mer på olika omständigheter, i synnerhet mer eller mindre förmögnes frånfällen, kan ej öfverhufvud tagas mer än till 300 R:dr; 4:o gåfvor till Jul, för att ersätta de fattiges förr eljest brukliga Julgång. Då gifvas