Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 16 —

förödmjukade hans national-stolthet och nekade honom en låfvad utsigt för det allmännas väl; nu är synpunkten förändrad: en svensk njuter då främlingen beundrar, han kastar ögat på de berg dem hans styrka genombrutit, och skördar redan i hoppet hvad han nyss trott sig önska förgäfves.

Så många gångor har man uprepat de fördelar riket måste vinna af en obehindrad segelfart til Venern, så många gångor tröttat våre fäders öron med dessa vidsträckta och ofta öfverdrifna förslager, som icke sällan bevittna snillets utflygt snarare än insigt och kunskaper, att för oss som hunnit uplefva detta storverks fullbordan, för oss återstår intet nytt att tillägga, och vårt längtande hopp att se välmågan öfversvämma fäderneslandet i det ögnablick Trollhätte Canalen öpnades, måste ännu hvila, ännu afbida den vanliga gång hvarigenom slöjder, sjöfart och handel endast hunnit till stadga och anseende. Väntom icke att alla följder af ett nyttigt företagande skola

ge-