Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 17 —

genast röja sig för Allmänhetens ögon, lämnom åt tiden att utvickla dem. Det gifves ännu fördomar att besegra, ännu okunnige att uplysa, innan den lättade varutransporten hinner all den fullkomlighet han nu kan vinna; och säkert skola förmånerne endast så småningom utbreda sig att de undfly det lättsinniga ögat, och icke märkas af dagars utan af åldrars jämförelse.

Den som känner Sveriges häfder lärer det icke förefalla underligt att man icke finner någon plan för segelfart till Wenern förr än i sextonde seklet. Det är sannt att vi ofta dömma nog myndigt om våre fäders okunnighet, vi förgäta merendels de minnesvårdar af konsterne som vunnit sednare tiders beundran, och hvaraf icke alla försvunnit äfven för oss. Like dessa knarrige vise som tro att ingen dygd, ingen sinnesstyrka funnits mer än under Spartas och Roms lysande tidehvarf, skåda vi med fördomens blick på försvundne åldrar, och neka snillet att vara skapadt

2