Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 25 —

blinda beundran som uphöjer sjelfva hans misstag, och finner storhet där en nogare granskning måste finna förseelser. Medgifvom att ett snille kan irra sig genom samma styrka som uplyftar det öfver medelmåttan, medgifvom att en lycklig upfinnings gåfva oftast glömmer de hinder som fattas af den tröge tänkaren; men nekom icke sanningen de uptäckter hon fordrar, äfven af store mäns fel.

Det första försöket, att genom ett bolag inrätta genomfarten, tyckes hafva alldeles misslyckats, ehuru Polhem sjelf erbudit sig att deruti insätta 1000 Dal. S:mt. och Konungen låfvat att biträda och understödja verket med privilegier och förmåner[1]. Kronan måste således ensam afsluta contractet, emedan få enskildta voro i tillstånd att våga några penningar på ett så äfventyrligt företagande, och ett

  1. Konungens bref härom är daterat Lund d. 31 Jan. 1717; men egenteliga contractet slöts den 16 Januarii 1718.