Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 26 —

odugligt mynt dessutom förstört det allmänna förtroendet. Polhem förbandt sig att senast innom fem år hafva inrättat segelfarten emellan Nordsjön och Östersjön[1]. Häremot lämnade Konungen honom tillstånd att på kronoparker, så väl som i undersåtarnes skogar, få, emot betalning, fälla så mycket och sådant timmer som han kunde

  1. På första året skulle han förfärdiga dammen vid Wenern, och Carlsgraf; på det andra, slussarne vid Trollhättan; på det tredje det öfriga af sjöfarten emellan Götheborg och Wenern. Fjerde året skulle Canalen ifrån Wenern til Wettern fullbordas, och femte året emellan Wettern och Norrköping. Konungen låfvade likväl att göra anstalt om arbetsfolk i fall han sjelf icke kunde skaffa tilräckligt däraf. De 50000 Daler som Polhem borde få för sin möda skulle äfven utbetalas årligen, så att då första årets arbete var gjordt hade han att fordra 5000 Daler, andra året 10000 Daler. tredje 15000 Dal., 4:de 10000 Dal., 5:te 10000 Daler.

    Läsaren behagar erindra sig att med de Dal. som här nämnas på alla ställen menas Dal. S:mt., hvilket finnes nyttjadt i alla de räkningar som röra Trollhätte Slussverk. Wid de omkostnader som komma att anföras efter den sednare myntordningen, har man brukat Riksdalers räkningen.