Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/222

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

208

komma ihåg, att just under dessa år befann sig natio­nen i ett ekonomiskt trångmål såsom kanske aldrig tillförene.

Den år 1898 utgifna publikationen, »Från uppländsk bygd», inbringade icke heller önskadt resultat. Då uppen­barar sig som en deus ex machina en stenhuggare utifrån Norbyskogen och erbjuder nationen till inköp ett af honom i berget funnet stort stenblock, lämpligt för ifråga­varande ändamål. Det skedde, och sedan arkitekten ut­fört vapnet på stenen, reses den å grafkullen och aftäckes den förut nämnda dagen.

Nationens inspektor, professor Tycho Tullberg, höll därvid följande tal.

»Det har för Uplands nation länge varit ett önskningsmål att på den graf, i hvilken redan flera af nationens medlemmar hvila, och där sä­kerligen under kommande tider många andra få sin hvilostad, uppställa en enkel minnesvård. Genom bidrag från forna och nuvarande med­lemmar af nationen har denna hennes önskan nu blifvit en verklighet. Eftersom denna grafplats endast omkring 30 år varit i nationens ägo, är det klart, att många äro ej de, som här hvila — icke heller äro deras namn i vidare kretsar kända. Det är ynglingar, som arbetat, kämpat sina strider, njutit sina fröjder, väl äfven ingifvit förhoppningar och skänkt glädje åt många, ynglingar hvilka vid sin tidiga bort­gång väckt sorg och saknad inom kretsen af anhöriga och vänner och sedan glömts.
Enkel och anspråkslös var deras lefnads saga — enkel och konstlös är också vården — ett stycke uppländsk granit, sådant det här