Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

210

återstode intet mer af människan efter döden än hvad som hvilar under grafstenen och det på denna inristade namnet, eller på sin höjd ett namn i historien, vore också lifvet i san­ning kallt och ödsligt och tomt. Mänsklig vetenskap räcker emellertid icke till att visa, hvarifrån lifvet kommer eller hvart det går, när döden afslutar det här på jorden, lär ej heller någonsin komma att visa det. Men där vetenskapen slutar, tar tron vid, genom grafvens natt strålar hoppets morgonskimmer, och öfver tro och hopp står kärleken, som ej kan tillfredsställas utan tanken på ett återse­ende. Tron, hoppet och kärleken kasta så öfver de hädangångnas vårdar en värme och ett ljus, som de annars helt säkert skulle sakna, och i den förhoppning, att detta ljus och denna värme måtte i rikt mått stråla öfver denna minnesvård, bjuder jag täckelset falla.»

Sedan nedlades kransar på grafven af professorskan Tullberg och af nationens förste kurator, Hugo Plengiér, och den högtidliga akten där ute på kyrkogården var till ända, en i vår nations historia enastående händelse.

Vi ha redan öfverskridit gränsen till den andra peri­oden af det Tullbergska inspektoratet och måsta skynda tillbaka till att skildra den stora restaurationen af nations­huset, som vi med rätta satt som gräns mellan de två perioderna. Då vi en dag under något af 90-talets år göra ett besök på nationen, finna vi till vår förvåning, att där är sig likt som under Mestertonska tiden. Här ha åtmin­stone inga modärna bildstormare farit fram och fördärfvat en gammal vacker idyll. Jo, en sak har förändrats. Biblioteket har 1886 flyttats en trappa ned i dubbletten