Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

16

Philadelphia d. 2 juni 1820.

Högtärade Herre!

För många år sedan fick jag en catalog på Uplands nations Bibliotek af dåvarande Curator Herr Brändström. Jag har ännu ett kärt åminne af detta mitt fordna Sällskap och anser betyg däraf såsom en pligt. Mitt löfte att med några böcker tjena, har länge varit overksam; men deruti och i flera mig nära mål i Fäderneslandet har jag blifvit hindrad af tidens förbistring — krigen, flera års här grasserande sjukdomar, följaktligen brist af någorlunda goda till­fällen från detta vidt aflägsna land. Ganska sällan hitkomma svenska fartyg och intet har på flera år gått hem directe. Om friden continuerar blir kanske bättre lägenhet, särdeles från Nya York. Dock är betydelig risque både land och sjövägen, ty forman och skeppare vilja ej ansvara. Nu sänder jag dock böcker till Academiens bibliotheque, till Uplands Nations Bibliothek i samma låda; och den sättes i en annan til Vetensk. Academien jemte böcker, att under dess vård skickas till Upsala. Den sändes till GeneralConsuln Gahn i N. York, att af honom befordras med ett till Stockholm gående svenskt Fartyg.

Engelska böcker af alla sorter importeras hit, och tämmeligt förråd af Franske; men af Tyska litet, ty språket förfaller alt mer, och mängden af Tyska folket bryr sig här ej om lärdom. Ännu är landets egna litteraira producter ringa, som orsakas dels af den lätta tillgång af de Engelska, både genom införsel och ny upplaga här, dels ock af den rådande penningehågen och ej litet af politiska föremål, som i en republique occupera många af alla partier. Veten­skaper tillväxa dock efter hand med civilisation, ty det blir mera skönjbart att präster, läkare, lagstiftare, embetsmän, krigare och sjömän hehöfva kunskaper. Academierna kunna ej jämföras med våra. De hafva icke professorer i alla vettenskaper och somliga af dem få ingen lön utan betalas af dem, som åhöra deras föreläsningar. Den bästa är i Cambridge, nära till Boston. Allmänna Bibliothequer äro rätt goda i de