Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

stora Städer och prisvärda i de smärre, ehuru små. Många af Prästerna hafva ringa Lärdom, emedan hvar och en kan predika och formera en församling; och deras uppehälle är på flera ställen så knapt, att de icke kunna förvärfva nödig uppfostran eller med läsning förkofra sig; orsaken är dels folkets ovilja, dels deras fördom att lärare icke behöfva kunskap och förmö­genhet, där många secter bo tillsammans och ej äro talrike.

Om Tit. behagar underrätta mig hvad slags böcker vore nyttigast, vill jag med första lägenhet skaffa några. Förmodligen förstå nu flera Engelska. Jag skulle sända mera denna gång, om ej de till Acad. Bibl. och Vett. Acad. upptoge mycket rum och passagen till N. York vore svår. Anmäl min respect och kärliga hälsning till samteliga Nationens Herrar Ledamöter.

Min Herres
Ödmj. tj:re
Nils Collin.

Det förtjänar omnämnas, att landsmännen genast beslöto, »ej blott till bibehållande i framtiden af ett kärt och förelysande landsmansminne, skrifvelsen skulle ibland Nationens acta intagas, utan ock att ett lämpeligt svar, hvilket förklarade Landsmännens tacksamhet för gåfvan, skulle af Curator uppsättas, af Landsmän underskrifvas och till gifvaren i America afsändas». — I en not till protokollet meddelas också: »Detta skedde genom bref dat. d. 12 dec. 1820, hvilket H. Doct. och Erkebiskopen gunstigt emottog att öfverlemna till amerikanske ministern i Stockholm».

Angående författningar och konstitutioner torde det vara tillräckligt att här erinra om de förändrade bestäm­melser, som under denna tid träffades med afseende på juniorsexamen. Den första ändringen vidtogs redan den 4 nov. 1809 enligt följande paragraf 2.


2