Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

62

Johan Nybom, som längre fram särskildt under skandi­navismens klang- och jubeldagar kom att spela en så framskjuten roll i vårt studentlif, inskrefs i nationen 1835 och blef junior 1838. Hans historia, ehuru i sig själf föga märklig, är dock så nära förknippad med nationens och studentcorpsens, att vi upprepade gånger måste ägna den vår uppmärksamhet. Inom nationen var han ungefär jämnårig med den glade skämtaren och skådespelaren Daniel Hwasser, brorson till professorn, hos hvilken han hade sitt hem. Redan de bägge namnen, Johan Nybom och Daniel Hwasser, låta oss förstå, att det genomgående allvaret och högheten i det Hwasserska regementet äfven hade sina ljusa och glada sidor. Med dem gör det specifikt studentikosa sitt inträde i vår nation, och där deras ungdomliga tjufpojksfysionomier helt plötsligt dyka upp på den allvarliga scenen, invarsla de en ny tid också för vår nation. Men ännu är icke den glada farsens tid kommen.

Det är ännu en praktisk angelägenhet, som under denna tid påkallar nationens uppmärksamhet, nämligen kuratorsfrågan. Som vi af vårt första kapitel lärt känna, hade nationen hittills endast en fungerande kurator, och vice kurator stod endast på tillväxt för att, när ordinarie kurators ämbetstid var ute, omedelbart rycka in.

Genom nationens stora tillväxt och ökade göromål hade emellertid under de senare åren arbetsbördan blifvit förste kurator för tung, och den 6 juni 1832 bestämdes, att kuratorsgöromålen skulle fördelas mellan förste och andre kurator på det sätt, att räkenskaper och penning­uppbörd afskiljas och öfverlamnas åt vice kurators vård.

Den 6 december 1832 går man ännu ett steg längre och inrättar tredje kuratorsposten. Delta steg motiveras närmast därmed, att då andre kurator nu erhållit en