Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

64

Domkyrkan, interiör.

förhör inför In­spektor med thy åtföljande bekän­nelse, ehuru delinkventen påstod, att sabeln blottats af våda. Då natio­nens medlemmar ansågo detta Hed­bergs uppförande ingalunda svaran­de mot den an­ständighet de for­dra af sina kam­rater, så uppma­nades Hedberg att på sex månader lämna universite­tet. Där är en annan landsman, C. J. Revel, som för något ofog, obestämdt hvilket, af Consistorium relegerades på två år. Då samma yngling 1835 efter de ådömda försoningsåren åter begär att i nationen få blifva intagen, upplästes ett intyg, som han af vederbörande pastor erhållit öfver sin vandel under den tid han varit från akademien frånvarande. »Då han enligt detta betyg under besagda tid hade med ett ordnadt och vördsamt bruk af nådemedlen förenat en anständig och hedrande vandel, drog nationen ej vidare i betänkan­de att honom ibland sina medlemmar åter upptaga.»

Med afseende på nationens nöjeslif rådde en praxis, som onekligen skulle förefallit nuvarande landsmän bra rigorös. På nationen fingo nämligen inga