Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

82

karaktäristiken af 40—50-talets studentlif i stort. Som vi skola se, finna vi de väsentliga dragen häri prägla äfven Uplands nations lif under samma tid. Det behöfver bara nämnas två namn, Oscar Arpi och Johan Nybom, för att läsaren skall förstå, att äfven här äro samma krafter i rörelse, ja, till och med, att de stämningar och intressen, som bära upp dessa tiders studentlif, i stort sedt äro på synnerligt sätt koncentrerade till Uplands nation.

De bägge namnen, redan förut inskrifna i Upsala studentlifs annaler, få icke glömmas i en skildring af Uplands nation. De uppvisa något typiskt karaktäristiskt för nationslifvet i dess helhet.

Den märklige prosten Jakob Emanuel Arpi i Börstil, hvars märklighet icke inskränkte sig till att han var promoverad medicine doktor, hade under denna tid tre studerande söner inom Uplands nation. Den mellersta af dem var Oscar Adalrik Arpi, inskrifven i nationen 1842. Fadern, hvilken både som läkare och präst del­tagit i åtskilliga arméens operationer i fält, beskrifves »såsom en man med öfvermått af kraft till både kropp och själ».[1] Något af den otämjda kraften, som kunde förmärkas redan hos fadern, kom snart till synes också hos sonen Oscar. Under hans första studentår tyckes den också tämligen okontrollerad hafva fått taga ut sin rätt, hvadan konsistorium år 1847 såg sig nödsakad att ådöma Arpi en tvänne års relegation. Nationen, som äfven hade frågan om Arpis relegation före, åtnöjde sig med konsistoriets åtgärd. Efter förvisningsåren är Arpi åter i staden, fortsättande sina studier och denna gång med synbart bättre resultat. Inom nationen börjar man också mer och mer finna användning för den käcke, kamratlige studenten. Klubbmästaresysslan, som snart

  1. Ärkestiftets herdeminne IV, s. 78.