Sida:Ur mitt liv.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
186

motståndare att under striderna på västfronten uppnå ett avgörande fälttågsresultat, så berodde detta huvudsakligen på en viss ensidighet i därvarande ledning. Erforderlig numerär överlägsenhet i trupper, krigsmateriel och ammunition saknade fienden sannerligen icke; ej heller kan man påstå, att de fientliga trupperna icke skulle varit tillräckligt goda för att motsvara fordringarna hos en dådkraftigare och mera snillrik ledning. Dessutom förefanns på västfronten, på grund av det rikt utvecklade järnvägs- och vägnätet samt de i mängd befintliga transportmedlen av alla slag, den friaste utvecklingsmöjlighet för våra motståndare till en vida större operativ smidighet. Den fientliga ledningen utnyttjade dock icke till fullo allt detta. Den långa uthålligheten hos vårt motstånd får väl alltså vid sidan av andra orsaker även tillskrivas en viss ofruktbarhet hos den mark, på vilken de fientliga planerna mognade. Men trots detta förblevo de fordringar, som å de därvarande slagfälten måste ställas på våra armékvarter och trupper, oerhörda.

I början av september besökte jag tillsammans med min förste generalkvartermästare västfronten. Vi måste så snart som möjligt lära känna där rådande stridsförhållanden för att kunna ingripa verkligt hjälpande. Hans kejserliga och kungliga höghet tyske kronprinsen slöt sig på vägen till oss och hedrade mig i Montmédy genom att uppställa ett stormkompani på perrongen. Detta emottagande motsvarade helt och hållet den höge herrns ridderliga sinnelag, vilket jag framdeles oftare skulle se prov utav. Hans hurtiga, öppna väsen och hans sunda militära omdöme hava städse fyllt mig med glädje och förtroende. I Cambrai överlämnade jag på Hans majestät kejsarens befallning till två andra beprövade härförare, Bajerns och Württembergs tronföljare, de dem förlänade fältmarskalksstavarna och höll därefter en längre överläggning med generalstabscheferna på västfronten. Av deras framställningar framgick, att ett raskt och energiskt uppträdande var trängande nödvändigt för att i någon mån utjämna vår oerhörda underlägsenhet i flygare,