Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
26
Cap. 3. Om Hufwud-drabbningen.

fölgde efter med sin Krigshär. Så snart Konungen kom til Linköping, lät han then 23 Septembris hela Krigsmachten gå vt til Torfwinge, [1] och befalte, at alle gärdes gårdarna så ther omkring, som kring nästliggande byar, Mörtlösa, Kallersta och Åby skulle nederrifwas och en fri plats til et feltslag tilredas. När alt sålunda blef afrögt, stelles hela Krigsmachten vp i en slachtordning, och wentades tå på Hertig Carl, som berettades wara kommen til Linghem, [2] med sin Armee. Men efter han tå ei framkom, gick Konungen med sit manskap i staden tilbaka, [3] låtandes höra sig i thessa förwiteliga ord: Carl Buske-krypare tör ei vt på slätten, at låta se sig. Imedlertid drager Hertigen med sit folk närmare Staden, och slår sit lägre i Rydstad Sochn brede wid then lilla åen, som löper förbi Biurs-Holmen och ther afskär landswägen tre och en fjerdedels mil frå Staden i Öster. Och efter Hertigen såg, at et swårt blod-bad förestod, om thet skulle komma til slags; ty sände han dagen efter, nemligen den 24 Sept. Lindorm Ribbing til Konungen, at sluta om en förlikning; och ligger imedlertid stilla både then dagen och påföljande natten, i förhoppning, at alt skulle kunna i wenlighet afgöras. Giorde sig ock säker, efter Konungens

folk

    Stångs å löper Östan til vt med Linköping. Hon kommer långt neder ifrå Småland genom många siöar, och sedan hon wid Tannefors en fierdedels Mil ifrå Linköping, giort et beqwämligit fall för 12 qwarnar, och gådt vnder Stångebro, inflyter hon en fierdedels Mil nedan för staden i then fiskrika siön Roxen. Af thenna Stångs å är Öster-Götland wordet fördelat vti Östan- och Westan-Stång, hwilka twenne delar hafwa hwarthera sit enskyldta Landsmerke eller wapn.

  1. Belägen en fierdedels Mil frå Linköping vti Öster, bestående af 3 hela hemman, ligger i Åkerbo-härad och s. Lars Sochn, vt med stora Landswägen.
  2. Ligger i Törnewalla sochn, en liten Mil frå Linköping i Öster. En gammal tradition är, at thenne by, är så nämnd af en then tractens fordna Drott, Höfdinga eller Domare, wid namn Lingur, som här skal hafwa bot. Och på thetta sättet skal byens rätta och forsta namn warit Lingurs-hem.
  3. När Polackarna kommo tilbaka in i staden, hafwa the på alt sätt giordt sig lustiga, så at the gambla här i staden ännu weta at berätta efter theras Föräldrars och Förfäders ägner, at på ändan af then ena Slotts-flygelen, som wetter åt Kyrkiogården hafwer stådt et torn, och at emellan bägge flyglarna warit en gång, på hwilken Polackarna låtit höra sig med blåsande i Trommeter och andra Instrumenter, så at thet hördts långt vtom staden.