Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
30
Cap. 3. Om Hufwud-drabbningen.

skulle ock hären delas, och halfparten drabba på hwart stället. Til höger emot stora stång, som nu idag är förstörd (kan doch synas, hwar hon nordost ifrå Staden legat,) war Anders Lindersson och Samuel Nilsson, Hertigens Öfwerstar, then förra för Cavaleriet, then senare för Infanteriet. Här emot fik Arfwid Drake [1] af Konungen befallning, at drabba wid Stora-Stång, commenderandes Smålands Cavalerie, förvtan mycket annat folk til häst och fot, som ther skulle göra fienden mostånd. Men Hertigens Öfwerstar, som redan nederlagt och afslaget the Konungens troppar, hwilka på hinsidon bron och åen med några stycken woro posterade, körde them tilbaka öfwer hals och hufwud. Somlige blefwo frälste genom bron, men största delen måste begifwa sig i watnet, hwarest månge omkommo. Sedan blef en Enebacka, Gumpekulla kallad [2] af Samuel Nilsson intagen och besatt med

In-

    med sielfwa berättelsen, i thet at qwarn-huset, som blef antändt, warit wid bro-ändan och vtan twifwel warit ther thet nu är än i dag, (3) Finnes i gamla Rådstugu Protocoller och Köpe-bref, at then gatan, som nu kallas Ågatan, then tiden warit kallad lilla Stångsgatan, och Ladugården, som warit vtan för Östro Tullport til wänster, warit kallad lilla Stångs Ladugård.
        Elliest finnes öfwer Tinnerbäcken hafwa warit en bro år 1653, Tinnerbäcks Bron kallad, men lärer icke långt förvt warit vpbygd, fast både 1627, såsom och 1633 samt 1643 befallning ther om til Borgerskapet vtgådt.

  1. Thennes Fader Knut Drake til Hagelsrum i Småland blef af Konung Johan adlad then 26 Nov. år 1574, och fick til sköldemärke en hand, til en åtskilnad ifrå Wäst-Götiska Drakarna til Intorp och Fyllerid, som förde en sexvddig stierna vnder sparrarna. Men thenna slächt är redan vtgången.
  2. Thenna Enebacka är nu och longe sedan vpbrukad på alla sidor til åker, och blifwer kallad Gumpekulla antingen ther af, at Polackarna och annat Konung Sigismundi Folk, som ther med några stycken posterade woro, wid the Swenskas eller Hertigens Folks annalkande, ock theras Salvas gifwande, gumpade, eller skumdade, thet är, lupo vndan, dragande sig neder åt bron; eller ock, som en gammal tradition är, ther af, at vnder then höga stenen, som ther ännu står, skal i Hedna tid blefwit begrafwen en förnäm Fru, benämnd Gumfrid, som ägt then forr omtalta Höfdingen Lingur, eller någon annan mächtig man, så at backans äldsta och rätta namn warit Gumfridskulla. Hwarpå än monge långe stenar finnas, at ther warit antingen en hednisk Dom-Platz, eller, thet troligare är, en Grift- eller Ätte-backa för Kallerstad eller någon annan (kan ske) nu ödeliggande Odalby.