Sköldebrev för Johan Gunnarsson Gyllenstorm

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sköldebrev för Johan Gunnarsson Gyllenstorm
Givet Norrvidinge 21 september 1678


[ sida ]Sköldebref för Majoren Johann Gunnarson Gyllenstorm.

Wij Carl &c.

Giöre witterligit at såsom i alla Werldenes tijder hoos mächtige och wijse Regenter enkannerligen här utj Wårt K: Fäderneslandh hoos Wåre förfäder framfahrne Sweriges Konungar hafuer warit och ännu är et berömmeligit bruuk at wnna och skänkia dem som efter dygd och ähra trachtat hafua och giordt sig så wähl genom sin skickelugheet som trogne och redelige tienster hoos Öfwerheeten wähl bekandte och meriterade någon heder och förmåhn fram för andra serdeles förmedelst confererande af Adelige titlar, privilegier och Skiöldemercken; Altså hafue och Wij, trädande i bete Wåre Förfäders berömmelige fothspor, i Nåder godtfunnet dhe gode och dygdälskande medh Konungz. benägenheet och werkelige Nådeteckn at ansee och [ sida ]ihugkomma, besynnerl. dem som hafue giordt och pröfuas än mehr capables och så beredwillige som skylldige at giöra Oss och Cronan trogne och nyttige tienster, på det både dhe sielfue måge hafua något för deras trogne tienster at hugna sigh af och deras efterkommande jembwähl till allt godt styrckte och upwäckte blifua. Så emedan Wår troo tienare Majoren och Commendanten på Ryssåhs Skantz Ehrlig[?] och Manhafftig Johann Gunnarson är af hederlige och Gudhfruchtige Föräldrar född och herkommen och hafuer allt ifrån barndomen winlagt sigh om dygd och redeligheet, fattandes utj i förstone mäst lust och Willia till krijgswäsendet, och begaf sigh fördenskull Ao 1635 under Wår och Rijkzens Milice först för gemehn huarifrån han tijdh efter annan alle dhe nedrige Chargerne igenom gådt och i anseende till sin flijt och trooheet Ao 1656 d. 26 Septemb. af Wår Sahl. H. Fader Glorwyrdigst i Åminnelse blef befullmechtugat at wara RegementzQuartermestare under Öfuerste Johan Stakes Regemente Ao 1673 d. 28 Apri. ward han förordnat till Capiteins Chargen under samma [ sida ]Regemente. Och såsom han wthj heela det nästförflutne Krijget, serdeles medh den hårde båhuusiske belägringen hafuer sigh tappert och wähl förhållit och derföre nu nyligen blefuet jempte Majors Chargen Commendantskapet på Ryssåhs Skantz anförtrodd, Så hafue Wij och nu till hans lyckas befrämielse och at gifua honom wijdare anledningh till at framhärda wtj sitt redelige wpsåth trooligen och wähl at tiena, i Nåder godtfunnit hans förre Ståndh och Wärde at förbättra förmedelst Adeligt Nampn och privilegier, gjörom det ock förmedelst detta Wårt öpne bref sampt af Konungzl. Macht och Myndigheet wnne, skänkie och gifue honom Johann Gunnarson, hans Hustru, Barn och ächta Bröstarfwingar så födde som ofödde, så Man, som Qwinköhn efterfölliande Wapen och Skiöldemerckie, Neml. en himmelsblå Skiölldh huarutinnan nederst wedh rinnande Wattn är en holme och deruppå en befestningh medh tree torn, ett stordt rundt medh tree Skantzkorgar öfuerst mellan twenne smärre torn. Ofuanpå Skölden en öpen Tornerhielm och deruppå en Crona, huarutur upstijga twenne bewäpnade Armar, som hålla en brinnande granat, på hwardera sijdan äre utsatte 3 medh gule och [ sida ]blå render fördeelte Estandarer. Löfwerket och heela tecket af blå, guul och rödh färga sammanblandade aldeles som sielfue Wapnet medh sine egentelige färgor härhoos står måhlat och afsatt; Effterlåtandes och honom och dem derjempte till en åtskillnadh ifrån andre Familier här i Rijket at skrifua och nämpna sigh Gyllenstorm. Och skole dhe detta företalde Wapen och Nampn få föra och bruka i alle Adelige och Ridderlige handlingar, Skermützler, Tornerande, Ringrännande och andre Occasioner i skiämpt och alfuar till sin och deras egen Willie, nödhtorfft och behag, dock huars och ens Ståndh och wärde efter privilegiernes förbehålldne, såsom ock derjempte at niuta och nyttia alle dhe privilegier frij- och Rättigheeter som Ridderskapet och Adelen i gemehn förundte äre eller herefter gifues och förlänas kunna. Wij begähre fördenskulldh hermedh af alle Potentater, Keijsare, Konungar, Förstar, Frije Republiquer och alle andre efter huars och ens Högheet, Condition, stånd och wärde respective wän- Flijt- coh gunsteligen, Så ock biude och befalle hermedh alle och huar och en i synnerheet som Oss medh hörsamheet och lydno förplichtade äre och för Wår skull wele och skole [ sida ]giöra och låta at dhe erkienne mehrbete Major Johann Gunnarson Gyllenstorm, hans Hustru, Barn och ächta lijfzarfwingar för rätte Adelsmänn, bewijsandes honom och dem den heder och respect som det Ståndet tillbör och icke giörandes dem i någon måtto heremooth något mehn, hinder och förfång nu eller i tillkommande tijder. Till yttermehra &c.

Carolus