Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl B

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl A
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. B.
Tafl C  →


Skeps Byggerij-TaflB.jpg


[ 8 ]

Tafl. B.

Slup. Fig. K. är en Slup till at roo i diupt Watn/ är 33. Foot lång öfwer Stammen/ aff 4. pahr Åhror/ och kunna 6. à 8. Personer hafwa dheras beqwemligheet till at sittia.

Deß bredd Mittskepps är 15 deel aff heela Längden/ märck linean A är altijd underste kant aff Köln/ Medel-linean aff Bredden.

Lin. B. är Wat-Linan/ faller något diupare än som förr är lärdt

Lin. C. faller lijka med den förra akter/ men stijger högre föruth.

Högd aff Bredden reser sig ock högre föruth än på den Figuren förr är omtahlt/ begynnandes at [ 9 ]resa der som Prickningen synes/ hwar aff han blijr så mycket skarpare.

Lin. D. eller Tullbole är lijka som den förra.

Lin. E. är Gillingen teszlijkes som förr är lärdt.

Lin. F. Fallet aff Bakstammen är såsom den förre/ doch observerandes hör desz Proportion.

Lin. G Framstamens fall stijger åter mer under.

Lin. H. Bred-Linan är som tillförende/ och wijsar dehlningen aff Benckar/ och emellan Benckarna huru Timbren lägges uth med hwar andra.

De twå smala wägare aff 1. Tum tiock som löpa öfwer Laskarna eller ändarna på Timbren synas äfwen wäl. Mitt uthi synes emellan Benckarna infälte stackota Bräder som kipes in/ och är en Gång at kunna gå på. Eller ock kan man läggia ett Bräde ända uthöfwer alla Bänckarna till at gå längz effter.

Mittskepps Spantet som är ock altijd med wanlige märcke + beteknat/ sättes här mitt uthi.

Lin. I. är Kimmingz Linian/ han reses framme mycket högre än den andra/ emadean Mittskieps Flakket/ flyttes nu så mycket längre akter.

Spantet det yttersta är Mittskieps på båda sijdor/ Bakbolssidan wijsar Timrerna och Plankorna/ ändarne aff Wägare/ och Berghultet såsom det wore affskurit twert af. Märck här är åter genom Kopparstickarens feel/ Bakbord tagit för Styrbord/ så at det Spantet som här står på Bakbord/ dhet borde stå på Styrbordz sijdan.

Benckarna beteknat med L. Bakbols sijdan wijsar dhe 2. Skarpa Spanter beteknade medh dheras [ 10 ]Bokstäfwer på Köln hwar dhe böre stå.

Akter sees de Skarpa Spanter M. som äro beteknade med deras Nummer på Köln 1. och 2. och halfwa Spegeln.

Märck Kimmingz Linan är Fundamentet till at swepa uth alla Spanter/ och sökia hwar deras ihåll och skarplek under begynnes.

Spanterna seer Läsaren aff Rijtningen/ men Centrum E brukas uti Mittskeps Spantet/ som för är lärdt/ Item Centrum G. sweper heelt uthföre ifrån Högd och Bredz Linan.

Centrum F. brukas intet/ i ställe för den raka Linan/ som går ifrån Öfwerkant aff Köln till Kimmingen sättes ett Centrum oppe uthi Medel-Linan bemärckes P.

Fig. 2.

Engelsk
Barch.
Är en Engelsk Barch eller Gallena/ tienar till at roo moot eller med Ström/ har 42. Foot öfwer Stammen/ men de finnas der öfwer 8. Foot denna är 7. fot bred/ och roes med 5. paar Åhrar.

Här märcker Läsaren at han måste känna igen eller minnas alla förra Nampnen/ och arbetas sedan som förz lärdt. Watt-Linan akter lägges något högre/ at hon blijr något diupare/ som ses af Figuren.

Lin. C. eller högd aff bredden eller Berghultet är Relingen/ och löper heel akter uth/ lägges låg föruth.

Lin. D. räcker intet länger än till Kanten.

Lin. E. thesslijkes/ reses högt akter/ som Rijtningen wijsar/ Akterstammen faller här mehr in än på de andra. Framstammen faller in hela bredden. [ 11 ]Mittskepps Flacket här längre än för/ så at dess Spant står 35 delar ifrån Framstamens Perpendicular.

Spanten swepes som näst tillförende/ intet brukandes Swepet F. tagandes ett Centrum som P. men längre som det synes på Rijtningen. X. är kölswinet och Y. är en Bänck som löper ända öfwer alla Benkarna/ som näst för sades.

Fig. 3.

werij.Är en Engelsk Werij aff 18. Foot/ brukar mäst i Engeland/ för Strömmen och slätt Watn till 6. Personer och 2. som roo/ är 3. Foot och 9. Tum bred/ Akterstammen 212 Foot hög/ dess underfall tages effter förriga Proportioner, underfall för/ är hela bredden/ hög 2. foot Framman/ stammen giöres medh en rätt Linea/ högden mitt uthi är en Foot 8. Tum. 1. är Bakbordet som står akter i Båten at luta Ryggen emoot/ och kan fällas tillbakas med Gångiern/ hafwandes och 2. långa Hakar/ som hålla honom oppe när man wil brukan. Åhrarna dher till giöras som förr lärdt är.

Fig. 4.

NorskulleÄr en Norskulle aff 19. Foot Längd/ 3. Foot 8. Tum bred/ för 10 Personer/ Stamarna äro akter och för höga 2. Foot 9. Tum Högd mitt uthi är 18. Tum hwilket alt på desse bägge Båtar/ räknas ifrån underkant aff kölen/ Fallen aff Stammarna är en fierdedeels Cirkel.

Fig. 5.

Slup.Är en Slup som här mäst brukar aff 28. foot/ 6. Foot bred/ dess största bredd ligger akter/ som [ 12 ]Figuren wijsar/ Efterstammen är 4. Foot hög/ Förstammen är 4. Foot 9. Tum. Underfall aff Förstammen är 3. Foot/ Högden mitt uthi är 3 Foot/ ock halffbred medh hwad mehra synes bäst aff stelwa Rijtningen/ hafwandes 6. Roddare/ 8 Sittare.

Fig. 6

Hållensk
Skepps-
Äsping
Är en Hållensk eller Skepps Äsping/ 20 Foot lång/ 6. Foot bred/ Akterstammen är 4. Foot 6. tum högh/ Framstammen är 5. Foot 6. tum/ Underfall akter 14. tum/ Underfall för 3. foot 4. tum/ och som synes uthi halfwa bredden/ och på Spanterna bekommer han en flak Båtten för och akter som sees aff Rijtningen.