Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ front ]

Till

Hans Kongl. May:tz Wår Allernådigste Herres och Konungz

Högtbetrodde Man/ Råd och Admiral General,

Den Högwälborne Grefwe och Herre/

Gref HANS

Wachtmeister/

Min Höghgunstige Herre och Gynnare.
[ Titel ]
Skeps Byggerij

Eller

Adelig Öfnings

Tionde Tom,

Medh behörige Kopparstycken.


Sälljes för 3 Dal. Km:

STOCKHOLM/
Tryckt uti Kongl. Booktryckiarens Sahl. Niclas Wankijfs Tryckerij.
Åhr 1695.

[ i ]

Högwälborne Grefwe.


DEnne Tijonde Tom af Adelig Öfning har iag medh större Beswär än någon af dhe andra förfärdigat/ så för den Möda denne Wetenskap migh förorsakat/ som att iag förmedelst den samme hafwer welat gifwa ett lättare och enfaldigare Handgrep till Skepzbyggeriet/ än någon för detta giordt hafwer/ och det besynnerligen därföre/ emedan Hans Kongl. May:t mehra än någon af de förre Sweriges Konungar sigh där om winlagt/ och nu mehra genom Eders Grefl. Excell: trogne Flijt och berömlige Åhoga det samma i Swerige så wäl och fullkommeligen inrättat att iag medh hela Wärlden bör tillstå att det alldrig i Sweriges Rijke bättre är wordhet drifwit och fortsatt/ så att och denna Kånsten nu hoos oss är kommen så högt/ att wij intet annat Fålk där widh böra lämna Förmåhnen: Hwilket betrachtande mig och hafwer förorsakat detta Wärk/ som iag här om författat/ Eders Grefl. Exellences höga Rådh och Ynnest ödmiukeligast att underställa/ och ehuru wäl iag är den förste som om denne Kånsten på wårt Modersmåhl något har låtit uthgå/ så att iag migh där öfwer någorlunda har att hugna; Så förmodar [ ii ]iag lijkwäl att Eders Grefl. Excell: förunnar mig att få än mehra däröfwer Glädias/ att iag det samma uthi deß Tijd kunnat fullborda; hälst emedan Eders Grefl. Excell: nu på en kårt tijdh samma Wärck uthi Swerige så berömligen fortdrifwit och befodrat/ att iag alltijdh prisat dem ganska lyckelige som Eders Grefl. Excell: försichtige Anslag och lyckelige Ändemåhl i sådane Wärck städze hafft Tillfälle att bijwista/ see och höra.

Eders Grefl. Excell: lärer icke ogunstligt uptaga att iag för alt maneer uthi Skepz-Timmerij mäst har utwalt dhet Engelska/ emedan iag där till är föranlåten worden för 4 effterfölliande Skiäl. Det första är att iag finner dhet Eders Grefl. Excell: såsom den störste/ hwilkens höga Omdöme iag detta mitt Arbete underkastar/ mycket låtet sigh samma maneer behaga/ så att dhetta/ om iagh inge andre hade/ allena wore där till nogh krafftigt. Thet andra är att iag för några och 20 Åhr sedan här i Swerige begynte detta Handwärck att lähra af Mr. Frantz Schelldon, hwilken uthi Skepz-Timmerij är en ibland de störste Mästare/ ja så stoor som han i denne Dag må i Engeland finnas/ hwilken och hafwer twänne Söner under Eders Grefl. Excell: höga Hand och commendo, som widh samma Wärck sin Fader berömligen effterfölga. För det Tredie fortfor iag wijdare där uthi hos Sahl. Mr. Robbert, [ iii ]som ock i denne Kånst een Mästare war af ett icke ringa Loford/ den iagh och förmärkt att Eders Grefl. Excell: för dess Förfarenheet mycket bruka låtit. Och för det Fierde/ när iagh kom till Amsterdam winlade iag migh och där sammastädes att öfwerkomma någon närmare Erfahrenheet här uthinnan/ under een Mästare som heet Caspar Cuper, men hwad iagh af dhe twänne förberörde Mästare sedt och lärdt hade/ kan iagh då så beqwämt och märckeligit/ samt det Hollänska så olijkt det Engelska maneret/ i dhet/ att hwad desse effter wist Mått och Storleek giorde/ det giordes af denna på höfft och ungefähr/ så att detta mig heelt och hållet intet behagade. Befinnandes där hoos det Holländaren Niclas Vitsen i sin Book som han kallar Schepsbowen/ medh gode Skiähl sådant tillstår/ när han säger att Engelländarne hafwa en wiss proportion på alt det de arbeta.

Desse 4 Skiäl hafwa förorsakat/ att iag som sagt är/ det Engelska maneret mehrendels fölgt/ effter som det hafwer en viss Regel och Proportion på alla Linier/ hwilket jämwäl uthi detta Arbetet finnas lärer/ förbehållandes iagh mig doch uthi detta Wärcket/ att intet wara förbunden till något annat/ än dhet iagh här i Landet funnit det beqwämligaste wara/ effter som iag migh där widh beflijtat att föllia den Ordning/ att Eders Excell: lärer finna mig hafwa begynt at de minsta [ iv ]Wärcken innan iagh welat komma till det största och swåreste/ som Örlig-Skeppen ära.

Eders Grefl. Excell: beder iagh därföre ödmiukeligast/ det täcktes Eders Grefl. Excell. medh Gunst och Ynnest dhetta mitt ringa Arbete ansee/ och låta mig alltijdh niuta den Lyckan och Hugnan att få räknas ibland des alldrahögst förplichtade Tiänare/ emedan iagh städze een skyldig Wyrdnadt så för des höga Person/ som elliest mycken betedd Nåd bär och drager/ så att iag in till min Död högst åstundar att wara och förblifwa


Eders Grefl. Excell.ce


Ödmiukaste Tienare
ÅCHE RÅLAMB.


Till Läsaren.

Tafl. A.

Tafl. B.

Tafl. C.

Tafl. D.

Tafl. E.

Tafl. F.

Tafl. G.

Tafl. H.

Tafl. I.

Tafl. K.

Tafl. L.

Tafl. M.

Tafl. N.