Solen haver sig ifrån oss vänt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Solen hafwer sigh ifrån oss wändt
av Johannes Rist
Översättare: Haquin Spegel
Översättning av Johannes Rists tyska psalm Der Tag ist hin, der Sonnen Glantz. Här i den version som publicerades på s. 203-204 i Göteborgspsalmboken 1650. I 1695 års psalmbok nr 366.


1.
Solen hafwer sigh ifrån oss wändt,
Och dagen hafwer sigh nu ändt,
Then mörcka Natt kommer igen!
Som dryfwer från oss Dagsens Skeen.

2.
O Fader i tin högsta Thron,
Jagh tackar tigh, genom tin Son,
At tu migh från all Fahra swår,
Thenna Dagh wäl bewarat haar.

3.
At migh icke then bittra Dödh,
Hafwer skadt eller annan Nödh,
At Satan wår Fiende gram,
Haar ey fördt mig i Synd och Skam.

4.
Tigh skee Loff, Prijs och Tack altijd,
O högsye Gudh och Fader blijdh,
Hafwer iagh brutit tigh emoot,
Förlåt migh thet o Fader godh.

5.
Ty hwar finnes o Gudh then Man,
Som frij från Synd sigh säija kan,
Mijn Synd bekänner iagh för tigh,
Gack icke til Rätta medh mig.

6.
Mijn Synd bekänner iagh för tigh,
Tu wetst at thet wist ångrar migh,
See til mijn Suck ey til mijn skuld,
Barmhertige Gudh och Fader huld.

7.
Och staat migh bij i thenna Natt,
Tin Engel hafwer på migh acht,
At ingen Sorgh: Nödh eller Skam,
Migh skada eller stiälpa kan.

8.
Föör migh aff thenne mörke Daal,
Och låt migh skoda Solen klaar,
Så skal mitt Hierta prijsa tigh,
Mitt Liuus och Lijff ewinnerligh,
AMEN.