Svensk zoologi/Privilegium

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svensk zoologi
av Conrad Quensel och Olof Swartz

Privilegium
Förord  →


[ 1 ]VI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vändes Konung etc. etc. etc. Arfvinge till Dannemark och Norrige, Hertig till Schleswig Hollstein etc. etc. Göre veterligt; att som vår TroTjenare, LandsKammereraren Oss älskelig Gustaf Johan Billberg i underdånighet anhållit, att, sedan han, i förening med Ryttmästaren och Riddaren af Vår SvärdsOrden Johan Willhelm Palmstruch samt Professoren Doktor C. Qvensel, med möda och ospard kostnad utarbetat ett Verk öfver Svenska Däggande Djur, Foglar, Fiskar, Amfibier, Insekter och Maskar med vettenskapeliga Beskrifningar och illuminerade Tabeller, Oss i Nåder täcktes meddela honom derå Vårt Nådiga Privilegium Exclusivum; och Vi, efter det Vårt HofCantzlers Embete blifvit hört, i Nåder funnit godt härtill samtycka; alltså vele Vi, medelst detta Vårt öppna Bref, Nådeligen hafva förunt och tillagt honom, Gustaf Johan Billberg, Privilegium Exclusivum, att i Femton års tid utgifva ofvannämde Verk: Ägandes ej någon att samma arbete här i Riket under berörde tid eftertrycka eller utifrån eftertryckt införa låta vid Etthundrade Riksdaler Banko vite och Exemplarens konfiskation. Det alle som vederbör, hafve sig hörsammeligen att [ 2 ]efterrätta. Till yttermera visso hafve Vi detta med Egen hand underskrifvit och med Vårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Beckaskog den 24 Oktober 1805.

GUSTAF ADOLPH.

(L. S.)

M. Rosenblad.

Privilegium Exclusivum för G. J. Billberg på ett Verk öfver Svenska Djuren.