Svensk zoologi/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Privilegium
Svensk zoologi
av Conrad Quensel och Olof Swartz

Förord
Underrättelse  →


[ 3 ]I anledning af föregående Kongl. Maj:ts Nådiga uteslutande Privilegium för mig, att utgifva en Svensk Zoologi, har jag ansett mig skyldig lemna följande underrättelse.

Som Naturalhistorien allt ifrån yngre åren varit mitt älsklings-studium, och jag användt betydlig både kostnad och tid att fullkomna de Samlingar jag i denna vettenskap gjort, uppmanades jag af Medborgerligheten, att icke blott för eget nöje och ett onyttigt tidsfördrif sysselsätta mig dermed, utan att åt Fäderneslandet erbjuda offret af min flit samt af de upptäckter och rön jag hunnit samla. Jag önskade derföre kunna bidraga till utgifvandet af en Historia öfver de Svenska Djuren, likasom Svensk Botanik redan börjat göra Allmänheten närmare bekant med Sveriges Flora, dock med den åtskillnad i planen emot denna sednare, att jag ärnade utgifva Djurläran i en mera Systematisk ordning och således börja med Mammalia eller Däggande Djuren. Till vinnande af detta ändamål, vågade för några år tillbaka hos Kongl. Maj:t jag underdånigast bönfalla om Dess Allernådigste Privilegium för ett sådant Verks utgifvande, och hugnades äfven med Nådigt löfte att det ärhålla, så snart början med arbetet vore gjordt.

Men då jag närmare började lägga hand härvid, fann jag med bekymmer den svårighet sig yppade genom min aflägsenhet ifrån Stockholm, der ett Verk af den egenskap och vidd, som detta, och hvilket fordrar så mycket och nära biträde af Artister, endast kunde med fördel utgifvas, om det skulle fullkomligen uppfylla sitt ändamål.

[ 4 ]En längre af årstiden afbruten kommunikation med fasta landet och trägna Embetsgöromål föranledde mig derföre snart att vara omtänkt på biträde i denna väg af någon i hufvudstaden vistande idkare af Naturalhistorien, och trodde mig säkrast finna den i Herr Professor C. Qvensel, hvilken, såsom ungdomsvän och upplyst kännare i denna vettenskap, jag var öfvertygad skulle med välvilja gå mitt förslag till mötes. Då jag sedermera genom Brefväxling härom fann bemälte Hr. Professor villig att under min frånvaro, å mina vägnar, bestrida Zoologiens utgifvande efter en annan af honom föreslagen och såsom förmånligare af mig ärkänd plan, har jag så mycket hellre härtill samtyckt, som härigenom i synnerhet min önskan vinnes, att af en skickligare hand få läran om Svenska Djuren utarbetad. Och huru skulle ej i detta afseende min öfvertygelse förenas med Allmänhetens, då Beskrifningarne författas af en Man, som redan i Naturalhistorien stadgat sin namnkunnighet, och Figurerne tecknas af Herr Ryttmästaren och Riddaren J. W. Palmstruch, hvars säkra hand och noggranhet i teckning redan vunnit Landsmäns och Utlänningars bifall; varande jag tillfyllest belönt af den tillfredsställelsen, att genom mitt nit hafva åtminstone fortskyndat, om icke gifvit första anledningen till detta Verks utgifvande.

Herr Professor Qvensels grundliga insikter och de rika källor hans vistande i Hufvudstaden honom bjuder, beröfva mig väl det nöjet, att med mina Samlingar kunna gagna arbetet till den grad jag önskat; men jag skall dock alltid räkna för en skyldighet och en ära, att, så ofta tillfället medgifver, lemna de upplysningar jag genom en flerårig oförtruten forskning kunnat vinna.

Visby den 10 Februari 1806.

G. J. Billberg.