Svenska teatern/Förord del 1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  Wikimedia Commons
Svenska teatern : några anteckningar
1. Under gustavianska tidehvarfvet jämte en återblick på dess tidigare öden
av Nils Personne

Förord
Teatern i Sverige före Gustaf III  →


[ 7 ]Till
Svenska teaterförbundet

[ 9 ]

FÖRORD

Vintern 1910—1911 påbörjade jag i Stockholms borgarskola efter rektors anmodan en serie föreläsningar öfver Gustavianskt teaterlif, hvilka lyckades vinna vederbörandes bifall och därför fortsattes och utsträcktes småningom öfver den efterföljande tiden, så att de för närvarande hunnit fram ända till 1840-talet. I februari detta år höll jag på inbjudan af den nybildade Teaterföreningen i Göteborg därstädes ett par föredrag om svenska teatern under Gustaf den tredjes tid, och då på våren Svenska teaterförbundet anordnade sitt första skådespelarmöte, ansåg styrelsen önskvärdt, att under detsamma en framställning af vår teaters historia gjordes, hvarom jag vidtalades. De föregående föreläsningarna samarbetades nu och tillökades med en inledning om teaterns ursprung, hvilken jag redan hösten 1911 hållit i Kungliga operans foajé, en öfversikt af medeltidens teaterväsende i Europa och en återblick på vår egen teaters öden före den gustavianska tiden.

Under de senare åren har jag mottagit uppmaningar från olika håll att ge ut dessa föreläsningar, men jag har tvekat, emedan de erbjuda så föga nytt, då jag i dem endast sammanfattat de resultat, hvartill andra kommit, om jag än företagit egna forskningar för att bekräfta och så vidt möjligt fullständiga dessa. Jag har därvid sökt begagna alla mig [ 10 ]bekanta källor, och jag hoppas, att inga väsentliga lämnats obeaktade. Måhända har ett och annat nytt strå därigenom blifvit lagdt till stacken. Då emellertid Svenska teaterförbundets styrelse ansett fördelaktigt att på ett ställe få sammanfördt det viktigaste rörande vår egen teaters historia, hvilket annars måste på olika ställen eftersökas, ofta nog i svåråtkomliga eller sällsynta tryckalster eller i bibliotekens manuskriptsamlingar, blef detta ett för mig afgörande skäl. Jag öfverlämnar härmed åt mina unga kamrater efterföljande anteckningar i förhoppning, att de genom att se, hur deras föregångare lidit och kämpat, uppmuntrats och segrat, skola känna en eggelse att söka följa deras exempel och att föra vår vackra, fast svåra konst framåt till nya triumfer och därmed förskaffa den nya vänner och beundrare.

Arbetet tillägnas Svenska teaterförbundet såsom ett uttryck af tacksamhet från dess nyvalde hedersledamot.

Vivibacka i september 1913.

Nils Personne.