Swenska Sprätthöken

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Swenska Sprätthöken
av Carl Gyllenborg
På Wikipedia finns en artikel om Svenska Sprätthöken.


[ titel ]

Swenska
Sprätthöken,
COMÉDIE,
Uti 5. ACTER.
Är den Första som blifwit sammansatt på Swenska, och förestäld på Kongl. THEATREN i Stockholm in Oct. 1737.

Titelillustration
TitelillustrationSTOCKHOLM, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet,
Hos Directeuren Pet. Momma. 1740.


[ agerande ]

Agerande Personer.

GREFWE HURTIG, friar til FRU LOTTA ENTERFELT.

BARON STADIG, äfwen så.

AMMIRAL ENTERFELT, Fru Lottas Fader.

CHAMPAGNE, (elljest LARS LUSTIG) Grefwe Hurtigs dräng.

MÅNS, Fru Lotta Enterfelts Löpare.

Landt-Juncker TORBIÖRN RÄNTERIK, friar ock til Fru Lotta.

TRULS Ändafram, Hans Dräng.

¤ ¤ ¤

FRU LOTTA ENTERFELT.

FRÖKEN SOPHIA GLADLYNT, Baron Stadigs Syster.

SARA, Fru Lottas Cammar-Piga.


[ företal ]

Benägne Läsare!

DEnna Comedien lärer wara den första som blifwit sammansat på wårt språk sedan den Swenska Theatren nu är worden öpnad. Hon blef påtänkt och skrifwen af det tilfälle, at man såg en öfwersättning utaf en Fransysk Comedie kallad Le François à Londres. Denna har man welat giöra mer lämpelig til wår Nation och dess seder; Huru det har lyckatz, kan den Benägna Läsaren bäst dömma. Uppå Theatren war likwäl denna piecen så lyckelig at winna approbation, som man ock måst lemna Acteurerne det beröm, at hwar en af dem derutinnan äfwen rätt wäl spelte sin Rôle. De omdömen som sedermera blifwit fälte om henne, hafwa warit skilljachtige, lät du, Benägna Läsare, dina wara så rättwisa och billiga [ företal ]at intet gift må twingas och prässas utur ett hastigt arbete, hwars upsåt endast warit at roa dig, och at, utan wäldughet, med rätta färgor afmåla twenne desse tiders galenskaper som löpa snör-rätt emot hwarandra.


Index[redigera]

Kommentarer[redigera]

Boken är tryckt i frakturstil. Där antikva använts (namn och nyare låneord) återges det med "skrivmaskinstil". Dubbel-s (ß) återges som "ss". Stort begynnelse-"J" har tolkats som "I" eller "J" beroende på sammanhang.