Then som under hans beskärm boor

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Then som vnder hans beskärm boor
av Cornelius Becker
En ursprungligen tysk psalm, Wer sich dess Höchten Schirm, publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 på s. 64-67 och 1695 års psalmbok som nr 80 under rubriken "Konung Davids psalmer". Texten bygger på Psaltaren 91. På Wikipedia finns en artikel om Then som under hans beskärm boor..


Then som vnder hans beskärm boor,
Som högst är öfwer alla,
Och sigh vthi hans Hägn betroor,
Och til honom weet sigh halla,
Han säger: HErre tu äst mijn Tröst,
Mitt Hopp, min Gudh och Fäste,
Jagh håller migh widh tina Röst,
Then troor iagh til thet bästa,
Jägarens Näät,
Ond pestilens migh vndfly lät.

Hans Fiädrar skola beskydda tigh,
Hans Wingar skola tigh skyla,
Ty går tu frij för Fiendens Swijk,
Och blijfwer widh Roo och Hwilo,
Guds Sanning är både skärm och sköld,
Ther skal tigh frija från Dödsens wåld,
Alt ondt kan hon fördrijfwa,
Alzingen Brist,
Medh henne fins, ey swijk eller list.

Then styggheet som om Natten faar,
Skal tigh intet förskräckia,
The Skott som flyga om Dagen klaar,
Skola ey heller til tigh räckia,
Tigh skal ey nalkas Mörksens Qwal,
Ey heller then Middagz Plåga,
All Fahrligheet tu vndkomma skal,
Thor tu tigh på Gudh wåga,
Vthi all stund,
Hafwer tu för tigh en fast grund.

Hwar then Wåde än komme vppå,
At tusend widh tin sijdo,
Störte widh then högra ock så,
Tijo tusend thet samma lijdo:
Så skal doch thenna Plåga swår,
Ey kunna til tigh hinna,
Then onde Hoop tå sin Löön får,
Thet skola tijn Ögon finna,
Plåga och Wee,
Hafwa the onda sigh försee.

Then Aldrahögsta är tin Borgh,
Ty blifwer tu vtan Fahra,
Han hielper tigh ifrån all Sorgh,
Och wil tigh wäl bewara:
Tigh skal intet ondt komma vppå,
Och ingen Plåga trängia,
I fridh tå skal tin Hyddo stå,
Ty Gudh wil ther om stängia,
Thes är tigh wäl,
Ty må tu glädias medh godh skääl.

Thet är aff Herranom så befalt,
Hans Englar skola tigh wachta,
På tina Wägar tu blifwa skalt
Säker, thet månde the achta:
På händerna skola ock the,
Tigh bära och med slijt sköta,
Medh slijka macht,
Hafwer tigh Herren ombelagt.

På grymma Leyon skal tu gå,
Och på the Ormar stygga,
The snöda Drakar skola och så
Vnder tina Fötter liggia,
Han hafwer (säger Gudh) lust til migh,
Ty wil iagh honom bewara,
Min Nampn känner han wisserligh,
Ty hafwer han ingen Fahra,
Hans hiertans Böön,
Hörer iagh, och honom alzintet sön.

Jagh är medh honom vti hans nödh,
Och wil honom ther vthföra,
Ey torff han fruchta skam eller Dödh,
Stoor ähra wil iagh honom göra,
Med itt långt Lijff skal iagh än tå,
Honom försörja och mätta,
Mijn Saligheet skal iagh ock så
Honom betee, alt thetta
Skal wara wist,
Och honom skee förvtan List, Amen.