Tidsenlig matlagning/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Titel och innehåll
Tidsenlig matlagning
av Peter Christen Asbjørnsen
Översättare: Mathilda Langlet

Förord
Första afdelningen  →


[ 5 ]

FÖRORD.

Mången är af den mening att böcker på norska eller danska språket ej behöfva, eller ens böra öfversättas på svenska. Naturligtvis gäller detta egentligen böcker som kunna påräkna en publik af den bildningsgrad, att ett annat språk än modersmålet icke är till hinder för den läsande, utan med lika stor lätthet som detta, öfverför den tanke ordet är ämnadt att uttrycka.

Hvad föreliggande lilla hushållsbok beträffar, är det nog möjligt att den äfven i original skulle kunnat få en viss spridning, men knappast hade den ändå kunnat nå de kretsar, för hvilka den företrädesvis är bestämd, utan att klädas i svensk drägt. Den är emellertid icke något slags »folkskrift», i den betydelse detta ord ofta har. Men meningen med densamma är utan tvifvel, att den företrädesvis skall lämpa sig för folket, för de tarfliga husmödrarna — för dem, som vid sin hushållning beständigt måste tänka på att på sparsammaste och nyttigaste sätt använda sina penningar — utan att den dock skulle vara alldeles onyttig för dem, som ega tillgångar nog att inrätta sin hushållning endast med afseende på sina egna önskningar.

Man torde måhända invända, att den i Norge brukliga matlagningen icke passar in i den svenska hushållningen. Något sådant behöfver man dock ej frukta. Tvenne länder under nästan samma klimatiska förhållanden, och så nära belägna hvarandra, att de utbyta sina få olika produkter, kunna omöjligen i sitt hvardagslif så vidt skilja sig, att hushållningssättet i det ena landet skulle [ 6 ]vara alldeles oanvändbart i det andra. Tvärtom — detta är öfvers:s egen erfarenhet — uppkommer ett ganska vackert resultat, af att genom nya föreskrifter och anordningar kunna litet variera och förändra den vanliga, från mors och mormors kök härstammande matlagningen.

Dessutom torde det ej kunna bestridas, att i hushållet och sättet för matlagningen alltid i tidernas längd inträda åtskilliga förändringar. Man behöfver, för att finna detta, blott jemföra den på sin tid så berömda mamsell Wargs kokbok med den icke mindre berömda mamsell Björklunds, och denna åter med den aldranyaste tidens matlagning. Att göra eller följa med dessa förändringar på ett så ändamålsenligt och förnuftigt sätt som möjligt, bör vara afsigten med hvarje kokbok, och ur denna synpunkt betraktadt, torde det få anses både nyttigt och riktigt, att söka underrätta vårt folk om hvad som brukas i andra länder.

Författaren af Fornuftigt Madstel (som vår lilla bok heter på norska) C. Asbjörnsen, en ansedd vetenskapsman, har åt densamma egnat mycken omsorg, och är sjelf i sitt hemland känd som vän af ett godt bord. Boken har i Norge vunnit stort bifall, och väckte, när den för några år sedan först utkom, icke så litet uppseende,

Det torde vara i sin ordning, ehuru egentligen af föga vigt, att tillägga, det öfvers, sjelf i sin hushållning användt denna kokbok och funnit de deri meddelade föreskrifter fullt pålitliga.

Öfversättarinnan.